Ondernemersgerichte opleidingen voor medewerkers van gemeenten

Wanneer ondernemers zich melden bij een ondernemersloket van de gemeente, is het van belang dat de betrokken medewerkers een goed beeld hebben van de verschillende oplossingsrichtingen en in staat zijn de (on)mogelijkheden van financiële regelingen te beoordelen en toe te passen binnen elke voorkomende situatie.

Opleiding Bbz / Ioaz in de praktijk en Leergang Ondernemersregisseur

Het IMK biedt een pallet aan opleidingen gericht op een goede uitvoering van de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers, zodat medewerkers van de gemeente voldoende geëquipeerd hun werk kunnen doen.

Opleidingen voor medewerkers van gemeenten:

 • Het Bbz en de Ioaz in de praktijk – een basisopleiding waarbij de deelnemer kennis maakt met alle aspecten en wetgeving van het Bbz en de Ioaz en vele praktijkvoorbeelden.
 • Leergang Ondernemersregisseur, met diverse diepgaande modules gericht op de uitvoering van en begeleiding bij het Bbz, de Ioaz, inclusief de beoordeling van de levensvatbaarheid van de onderneming. Ook komen de corona steunmaatregelen aan bod. Aangezien het risico voor kredietverstrekking nu bij de gemeente ligt is er tevens specifieke aandacht voor effectief debiteurenbeheer. De leergang bestaat uit 5 modules.

Wil je meer informatie over Incompany (maatwerk)?

Voor bijvoorbeeld een geheel op jouw organisatie afgestemde opleiding of losse modules op locatie? Wij doen je graag een maatwerkvoorstel. Dan kun je altijd contact opnemen met Machiel Trommelen, manager opleidingen, op 088 – 999 00 99.

2 daagse basisopleiding • € 695,-

Basisopleiding: Bbz / Ioaz in de praktijk

Het Besluit bijstand zelfstandigen is een vangnet voor ondernemers die, bijvoorbeeld als gevolg van tegenslag of als gevolg van de coronacrisis, in de problemen zijn geraakt. Via de gemeente kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning of een krediet. Dit geldt ook voor startende ondernemers en voor ondernemers die uitstromen uit de Participatiewet.

De tweedaagse basisopleiding behandelt alle relevante aspecten van de wet- en regelgeving rondom het Bbz, de Ioaz en de Participatiewet. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd hoe e.e.a. in de praktijk werkt en toegepast wordt: van aanvraag tot en met de afhandeling.

Tijdens de opleiding wordt de artikelsgewijze theorie geïllustreerd aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden en korte oefeningen. Het programma biedt voldoende ruimte voor een actieve inbreng van de deelnemers, zoals inbreng van eigen casuïstiek, discussiemogelijkheden en uitwisseling van ervaringen.

Deze opleiding leidt tot een certificaat van deelname. Een theoretische onderbouwing van hetgeen in de opleiding wordt behandeld, wordt de deelnemers ter hand gesteld in de vorm van een syllabus.

Wat wordt er behandeld
• Doel en bereik Bbz en Ioaz;
• Overzicht Bbz 2004 / Besluit tot wijziging van het Bbz (2020);
• Doelgroepbepaling;
• Aanvraagtraject, afhandeling;
• Uitgangspunten uit de Participatiewet;
• Artikelsgewijze behandeling Participatiewet / Bbz 2004 / Ioaz;
• Het uitvoeren van ‘om niet’ berekeningen;
• Praktijkvoorbeelden en casuïstiek;
• Actuele ontwikkelingen: theorie en praktijk.

Resultaat
Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers een goede gesprekspartner voor ondernemers. Zij kunnen doelgroepen herkennen, en zij kunnen de aanvraag op grond van het Bbz 2004 en de Ioaz inhoudelijk aan de wetgeving toetsen. Deze basisopleiding biedt een brede kennis van de wetstechnische uitvoering van deze regelingen.

Deelnemers
De opleiding Bbz / Ioaz in de praktijk is bestemd voor medewerkers die brede en direct toepasbare kennis over het Bbz 2004 en de Ioaz willen opdoen. Deelnemers zijn veelal de medewerkers die belast zijn of worden met de (dagelijkse) uitvoering van het Bbz, de Ioaz en de Tozo; of medewerkers die hier vanuit het werk indirect of direct mee te maken hebben, zoals medewerkers ondernemersloket, schuldhulpverleners of kwaliteits- en beleidsmedewerkers.

5 modules, totaal 7 dagen • € 3.095,-

Opleiding: Leergang Ondernemersregisseur

De Ondernemersregisseur is voor ondernemers met een hulpvraag het eerste aanspreekpunt bij een gemeente en vervult een belangrijke regierol in het bepalen van de oplossingsrichting en de ondersteuningsmogelijkheden.

Het IMK heeft voor medewerkers van gemeenten een modulaire leergang tot Ondernemersregisseur ontwikkeld waarbij niet alleen de benodigde kennis en deskundigheid wordt verkregen, maar ook de benodigde vaardigheden worden ontwikkeld: van kennis van wetgeving, tot vroegsignalering, tot bepalen van de levensvatbaarheid van ondernemingen.

Deelnemers aan de volledige leergang verkrijgen het IMK certificaat “Ondernemersregisseur”.

Opbouw Leergang Ondernemersregisseur

Om een goede basis te kunnen leggen voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die bij de functie komen kijken, is binnen het leerprogramma een combinatie tussen een theoretische invulling en een praktische invulling essentieel. Het theoretisch kader is van belang om een goede inschatting te kunnen maken; dit gaat echter pas leven bij toepassing in de praktijk.

• Het IMK biedt een hybride leermethodiek aan;
• Klassikale opleiding van de lesstof;
• Praktijkgericht leren: in kleinere groepen doornemen van en het oefenen met cases, aan de hand van werkelijke situaties uit de praktijk.

Periodiek wordt de mogelijkheid geboden om in een online leeromgeving lesstof te herhalen in de vorm van memoopleidingen (multiplechoice vraagstellingen).

Omdat na het toepassen van de stof in de praktijk vragen ontstaan, biedt het IMK nazorg aan. Deelnemers kunnen na afronding van de volledig leergang kosteloos gebruik maken van een nazorgperiode van drie maanden bestaande uit een helpdesk en online intervisiebijeenkomsten

Bij volledige deelname en met goed gevolg doorlopen van de opdrachten tijdens de opleidingen, leidt de leergang tot verkrijgen van het IMK certificaat “Ondernemersregisseur”.

Modules Leergang Ondernemersregisseur

De tweedaagse opleiding ‘Bedrijfseconomische analyse Bbz’ zoomt in op de financiële, bedrijfseconomische en belastingtechnische aspecten van een mkbbedrijf, waardoor de deelnemers na afloop van de opleiding jaarcijfers en belastingaangiften kunnen lezen en goed kunnen doorgronden. Hierdoor wordt er snel inzicht in de financiële positie van een bedrijf verkregen, kan deze beter worden beoordeeld en kunnen beslissingen m.b.t. noodzakelijke financiering (herfinanciering/ investeringen) weloverwogen worden genomen.

Wat wordt er behandeld

Analyse jaarcijfers

 • Inzicht in de balans;
 • Inzicht in de winst- en verliesrekening;
 • Verbanden tussen balans en winsten verliesrekening;
 • Geconsolideerde cijfers;
 • Kolommenbalans;
 • Zelfstandig opstellen van een balans en winst-en verliesrekening.

Kostenbeheersing en kengetallen

 • Cash-flow;
 • Kritisch bekijken van kosten;
 • Kostprijsberekening;
 • Financiële kengetallen;
 • Indicatie levensvatbaarheid.

Analyse van aangifte IB

 • Verschillen tussen jaarcijfers en aangifte;
 • Zelfstandigenaftrek en andere relevante posten;
 • Het belastbaar inkomen;
 • Berekenen van verschuldigde IB.

Financiële doelstellingen

 • Exploitatiebegrotingen;
 • Liquiditeitsprognose;
 • Signaleren van financiële problemen.

Ondernemingsvormen

 • Verschillende rechtsvormen;
 • Bepalen netto inkomen bij verschillende rechtsvormen.

Effectieve gespreksvoering, signalen waarnemen en tijdig de juiste interventie bepalen

De ééndaagse opleiding ‘Effectieve gespreksvoering en vroegsignalering’ is bestemd voor alle medewerkers die binnen de gemeente aanspreekpunt of gesprekspartner zijn voor ondernemers met een hulpvraag.

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers een volwaardig gesprekspartner voor ondernemers, zowel inhoudelijk als in vorm. Zij spreken de taal van de ondernemer en zijn in staat om zelfstandig een adviesgesprek met ondernemers te voeren, waarbij -snel een gedegen- een probleemanalyse gemaakt wordt. Zij kunnen de noodzaak tot het inzetten van (financiële) hulp bepalen, hebben kennis van de oplossingsrichtingen binnen de gemeente en daarbuiten (denk aan alternatieve financieringen) en kunnen de juiste oplossingsrichting voor de vraag van de ondernemer benoemen. Daarnaast leren de deelnemers hun communicatie te optimaliseren en af te stemmen op de ontvanger, actief te luisteren, slechtnieuwsgesprekken te voeren, draagvlak te creëren bij de ondernemer en om te gaan met weerstand en emotie.

Wat wordt er behandeld

Gespreksvaardigheden

 • Communicatie (verbaal/nonverbaal) afstemmen op ontvanger;
 • Feedback geven;
 • Actief luisteren;
 • Adviseren (bij adviesgesprek en bij slecht nieuwsgesprek);
 • Creëren van draagvlak en acceptatie.

Vroegsignalering

 • Wat is vroegsignalering?
 • Hoe verkrijg je de juiste (financiële) informatie?
 • Hoe interpreteer je de informatie?
 • Wat zijn signalen die relevant zijn?
 • Welke (zelf)hulp is beschikbaar?

Adviesvaardigheden

 • Structuur van het adviesgesprek en voorbereiding;
 • Hoe kom je tot een goede probleemanalyse?
 • Hoe bepaal je de juiste oplossingsrichting?
 • De multidisciplinaire benadering voor een goede aanpak;
 • Inzet van ketelpartners en netwerk.

Het slechtnieuwsgesprek – inhoudelijk

 • Het voeren van een slechtnieuwsgesprek;
 • Omgaan met emoties en stress;
 • Stress-sensitieve gespreksvaardigheden;
 • Praktijksituaties.
Begeleiden van ondernemers naar financiële zelfredzaamheid

In de ééndaagse opleiding ‘Oplossingen voor ondernemers met een hulpvraag’ wordt ingezoomd op de verschillende mogelijkheden die er zijn om een ondernemer in financieel zwaar weer te helpen. Naast het Bbz en de Ioaz komen ook schuldhulpverlening, gecontroleerde bedrijfsbeëindiging, de overstap naar werk in loondienst, hybride ondernemerschap, de Tozo, de TONK, faillissementen en de WHOA aan de orde. De voor-/ nadelen van de diverse opties worden besproken, evenals de toepasbaarheid in bepaalde situaties.

De deelnemers zijn na afloop in staat om vast te stellen wat voor een ondernemer de beste oplossingsrichting is, denk dan aan de kortste en meest passende route naar financiële zelfredzaamheid is, of dat bedrijfsbeëindiging of WHOA van toepassing is. Ook kan de deelnemer inschatten of er noodzaak tot schuldhulpverlening is. Zij kunnen een stappenplan maken, begeleiding bieden (regierol) en doorverwijzen naar ketenpartners indien nodig.

Wat wordt er behandeld

Inventarisatie en triage

 • Check op financiële fitheid bedrijfsvoering;
 • Brancheperspectieven en marktmogelijkheden;
 • Lichte toets op levensvatbaarheid;
 • Definiëring en urgentiebepaling van de hulp;
 • De multidisciplinaire benadering;
 • Stoppen- of doorgaangesprek.

Hulp bij veilige bedrijfsbeëindiging

 • Plan van aanpak veilig stoppen;
 • Wat zijn aandachtspunten voor begeleiding?
 • Bbz en schuldhulpverlening;
 • Faillissement, WSNP;
 • Doorverwijzen naar ketenpartners.

Analyse van aangifte IB

 • Oplossingsrichingen
 • Hulp bij doorgaan;
 • De Tozo, de TONK en andere steunmaatregelen;
 • Bbz, WHOA en schuldhulpverlening (Wgs);
 • Alternatieve financieringsvormen.

Zelfredzaamheid

 • Ondernemen, loondienst of hybride ondernemen;
 • Bepalen van de kortste weg naar zelfredzaamheid.
Zelfstandig uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken

Met deze tweedaagse opleiding worden gemeentelijke medewerkers opgeleid voor de zelfstandige uitvoering van een levensvatbaarheidsonderzoek in het kader van de Bbz-regeling. De deelnemers krijgen inzicht in de aanpak van de verschillende onderzoeksfases te weten: de screening, de analyse en de rapportage. Wij werken hierbij met diverse casussen en voorbeelden uit de praktijk.

Na de opleiding zijn de deelnemers in staat om de historische jaarcijfers te analyseren, waardoor de financiële positie goed kan worden beoordeeld. Ook zijn deelnemers in staat bij eenvoudige situaties de levensvatbaarheid van een bedrijf te bepalen.

Er kan een goede inschatting gemaakt worden van de complexiteit van een aanvraag, waarbij bijvoorbeeld via het (gemeentelijk) afwegingskader bepaald kan worden om een onderzoek al dan niet zelfstandig uit te voeren. Adviezen en rapporten omtrent de levensvatbaarheid, en de oplossingsrichting, worden zelfstandig opgesteld en cijfermatig onderbouwd d.m.v. financiële prognoses.

Wat wordt er behandeld

Het levensvatbaarheidsonderzoek en aanpak

 • Begrip levensvatbaarheid;
 • Wettelijke kaders;
 • Doel en kwaliteit van het onderzoek;
 • Aanpak van het onderzoekstraject.

Screening

 • Voorbereiding levensvatbaarheidsonderzoek;
 • Het adviesgesprek;
 • Voorlopige conclusie t.a.v. complexiteit en risico;
 • Voorliggende voorzieningen;
 • Vaststellen oplossingsrichting en de bijstands-/financieringsbehoefte.

Analyse

 • Ondernemersanalyse;
 • Eindoordeel ondernemerscapaciteiten.
 • Commerciële analyse;
 • Bedrijfsprofiel;
 • Branche-informatie en -bronnen;
 • Marktpositie;
 • Klantprofielen en -tevredenheid;
 • Concurrentie- en locatieanalyse;
 • Eindoordeel commerciële analyse.
 • Financiële analyse & prognoses;
 • Begrippenkader financiële analyse;
 • Het lezen van financiële gegevens en benchmarks;
 • Vermogenspositie, zakelijk en privé;
 • Opstellen exploitatieprognoses;
 • Vaststellen privé-onttrekkingen;
 • Vaststellen aflos- en betaalcapaciteit;
 • Zekerheden en voorwaarden;
 • Risicobeoordeling en risicobeperkende maatregelen.

De ééndaagse opleiding ‘Effectief debiteurenbeheer Bbz / Tozo’ is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij het verstrekken en terugvorderen van Bbz- en Tozo-kredieten, zoals Bbz-consulenten, kwaliteitsmedewerkers, debiteurenmedewerkers en administratief medewerkers.

Door de wijziging van de financieringssystematiek sinds 1 januari 2020 is het financieel risico van de terugbetaling van Bbz-gelden grotendeels naar de gemeente verlegd. Het voeren van effectief debiteurenbeheer is dan ook van belang. Deze opleiding draagt bij aan het verder optimaliseren van het debiteurenbeheer binnen uw gemeente, waarbij een positieve ontwikkeling de financiële positie wordt beoogd.

Wat wordt er behandeld

Verstrekking en debiteurenbeheer

 • Inleiding en actualiteiten m.b.t. het Bbz;
 • Vormen van Bbz-vorderingen; (verstrekking lo en/of krediet)
 • Mogelijkheden van bijstand om niet;
 • Financieringssystematiek;
 • Vestiging van zekerheden; (pandrecht/recht van hypotheek)
 • Verplichtingen van zelfstandigen;
 • Uitstel of verlaging van betaling bij betalingsproblemen;
 • Acties bij betalingsproblemen als er een Tozo-krediet is verstrekt;
 • Tips voor efficiënt debiteurenbeheer (opstellen instructie (her-)onderzoeken).

Hulp bij veilige bedrijfsbeëindiging

 • Terugvorderen van Bbz-vorderingen;
 • Terugvorderen van Tozo-kredieten;
 • Uitwinnen van gestelde zekerheden;
 • Vijf-jaarstermijn na bedrijfsbeëindiging;
 • Invordering van Bbz-vorderingen;
 • Mogelijkheden van afkoop en kwijtschelding ten aanzien van Bbz-vorderingen;
 • Tips voor een efficiënte uitvoering van de terug- en invordering;
 • Behandeling van casuïstiek.

Resultaat Leergang Ondernemersregisseur

De getrainde Ondernemersregisseur is in staat om passende ondersteuning aan een ondernemer met een hulpvraag te bieden, zodat deze zo spoedig mogelijk weer zelfredzaam is.

Na afronding van de leergang:

 • Is de Ondernemersregisseur in staat om het gesprek aan te gaan met de ondernemer die zich meldt voor ondersteuning en spreekt daarbij de taal van de ondernemer.
 • Heeft de Ondernemersregisseur kennis van ondernemers-, financiële, belastingtechnische en bedrijfsorganisatorische zaken en kan die inzichten inzetten bij de advisering aan ondernemers.
 • Is de Ondernemersregisseur op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van de wet- en regelgeving van de ondernemersregelingen
  (zoals bijvoorbeeld het Bbz, de Ioaz of de Tozo), en kan deze toepassen.
 • Is de Ondernemersregisseur op de hoogte van aanpalende kennisgebieden, zoals overige wet- en regelgeving binnen het sociale domein.
 • Heeft de Ondernemersregisseur kennis van het relevante netwerk voor ondernemers binnen en buiten de gemeente en leert dit uit te bouwen en in te zetten.
 • Is de Ondernemersregisseur in staat tot vroegsignalering van de noodzaak tot toepassing van een wettelijke regeling, van risico’s op het gebied van kredietterugbetalingen, van de noodzaak tot verwijzing naar maatschappelijk werk en de noodzaak tot verwijzing naar schuldhulpverlening.
 • Kan de Ondernemersregisseur zelfstandig een eenvoudig/ gemiddeld complex levensvatbaarheidsonderzoek uitvoeren.
 • Kan de Ondernemersregisseur een inschatting maken van de complexiteit van een casus en een afweging maken tot het uitvoeren van zelfstandig onderzoek en/of het uitbesteden van het onderzoek.

Schrijf je direct in voor onze volledige opleidingen

Ondernemersgerichte opleidingen voor medewerkers van gemeenten

In het onderstaande overzicht staan alle opleidingen. De startdatum geeft de eerste opleidingsdag aan. Door op de naam van de opleiding te klikken zie je de verschillende opleidingsdagen waarop de opleiding plaatsvindt.

Leergang Ondernemersregisseur (EXTOR022)

26 januari/09:30 - 11 mei/16:30

5 modules, totaal 7 dagen

Tweedaagse basisopleiding

Tweedaagse basisopleiding

Meer informatie

 • Bedrijfseconomische analyse Bbz – 2 dagen
 • Effectieve gespreksvoering en vroegsignalering – 1 dag
 • Oplossingen voo ondernemers met een hulpvraag – 1 dag
 • Zelfstandig adviseur levensvatbaarheid ondernemingen (ZALO) – 2 dagen
 • Effectief debiteurenbeheer – 1 dag

Opleidingen vinden plaats op onze schitterende locatie in Woudenberg, kasteel de Vierspong, aan de Zeisterweg 82 of op een andere prettige locatie in Midden- Nederland, goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De trainingsdagen starten om 9.30 uur en eindigen tussen 16.30 en 17.00 uur. Er wordt koffie/ thee en een lunch geserveerd. Alle opleidingen zijn inclusief trainingsmateriaal.

Onze zeer ervaren docenten zijn deskundigen uit de praktijk en brengen hun jarenlange kennis en ervaring graag over. Zij zullen tijdens de trainingen regelmatig voorbeelden uit de praktijk behandelen, en het wordt aangemoedigd om eigen casuïstiek in te brengen.

Wanneer de volledige leergang is afgesloten en de opdrachten met voldoende resultaat zijn afgerond, wordt het IMK-certificaat Ondernemersregisseur behaald. Met dit certificaat wordt aangeven dat een deelnemer aan alle modules van de leergang Ondernemersregisseur met goed gevolg heeft deelgenomen. De opleiding Bbz/Ioaz in de Praktijk (basistraining) wordt afgesloten met een certificaat van deelname.

Deelnemers van de leergang kunnen kosteloos gebruikmaken van een nazorgperiode van drie maanden. Gedurende deze periode kunnen deelnemers vragen stellen aan de IMK helpdesk. Daarnaast bestaat de nazorg bij de leergang Ondernemersregisseur uit drie online-intervisiebijeenkomsten, waarbij de deelnemers vragen kunnen stellen en casuïstiek uit de praktijk kunnen bespreken met de docent / een ervaren adviseur van het IMK.

Losse modules

Het is tevens mogelijk om uitsluitend een of meerdere losse modules te volgen, op basis van beschikbaarheid. Het deelnemen aan losse modules leidt niet tot een IMK certificaat.

Incompany (maatwerk)

De leergang Ondernemersregisseur kan ook incompany georganiseerd worden, of zelfs een geheel op jouw organisatie afgestemde opleiding. Ook is het mogelijk om losse modules op locatie te verzorgen. Wij doen je graag een maatwerkvoorstel. Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met jou op.

Volledige opleidingen

Losse modules

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: