Over IMK

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, of kortweg het IMK, kent een lange historie. Het IMK is als overheidsinstituut opgericht met als doel om in de naoorlogse fase ondernemers en hun onderneming in Nederland te ondersteunen richting herstel en groei.

Historie

Begin vorige eeuw waren er heel veel kleine ondernemingen in Nederland, maar van een goed in kaart gebrachte of georganiseerde groep was geen sprake. In klein verband vond men elkaar wel: in de jaren ‘20 zette de middenstand per zuil, regio of ambacht broodfondsen of borgstellingsfondsen op. Met de opzet van deze fondsen kwam ook de vraag naar voren: welke onderneming is levensvatbaar en aan welke onderneming is het dus zinvol om geld of borgstelling aan te verstrekken? Het zuurverdiende geld van de middenstand zou immers wel wijs gebruikt moeten worden. Rondom deze vraag ontstonden deskundigen, die niet alleen keken naar het geld dat noodzakelijk was maar ook naar de handelskennis en de vakkennis van de ondernemer en de kredietwaardigheid van de onderneming.

In de decennia erop werden de borgstellingsfondsen organisatorisch geconcentreerd en geprofessionaliseerd, mede onder regie van de gemeenten en de regionale Kamers van Koophandel en in nauwe samenwerking met geoormerkte banken zoals de Nederlandse Middenstands Bank. Met deze ontwikkeling werd ook de beoordeling van ondernemingen verder geprofessionaliseerd: er werden normenkaders voor de beoordeling ontwikkeld. In de economische malaise van de naoorlogse jaren en vanuit de visie dat de middenstand beschermd, gesteund en verder ontwikkeld diende te worden, werd een nieuwe wet voor de Middenstand in 1954 aangenomen. Diverse organisaties rondom borgstellingen en de beoordeling van de levensvatbaarheid van ondernemingen gebundeld tot 38 regionale organisaties; tegelijkertijd werden de mogelijkheden voor kredieten en borgstellingen sterk verbreed om groei en modernisering van het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren.

In de jaren ’70 gingen de 38 regionale organisaties over in 22, en later in 12 organisaties, onder centrale regie, de RIMK’s. Rond diezelfde tijd werd ook het CIMK opgericht, als bundeling van vele decentrale organisaties gericht op ondersteuning en hulp aan de middenstand, met een enorm breed takenpakket: van bedrijfsadvisering tot haalbaarheidsonderzoek, van begeleiding bij groei en bij stoppen, tot (beoordeling van) kredietverlening of garantiekredieten. Met de namen RIMK en CIMK komt, ondanks dat het DNA van het IMK teruggaat tot de jaren ’20, voor het eerst expliciet de naam IMK, of Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf herkenbaar naar voren. De basis bij zowel het RIMK als het CIMK bestond uit het beoordelen van de levensvatbaarheid of gezondheid van bedrijven en het vaststellen van de beste vervolgstappen. Deze activiteiten waren zelfs in de wet verankerd. Een samenvoeging van alle activiteiten tot het CIMK-RIMK in de jaren ‘80 leidde in de jaren ’90 tot verzelfstandiging van de activiteiten tot het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, met een zeer innige samenwerking met verschillende banken en (lokale) overheden.

Fast forward naar 2022. Waar deskundigen al 70 jaar terug keken wat de gezondheid van een bedrijf was en of het verstandig was het bedrijf te ondersteunen, voert het IMK nog steeds diezelfde kernactiviteit uit. Dagelijks analyseren wij ondernemingen langs 3 pijlers: Ondernemersvaardigheden, Commerciële bedrijfsvoering en marktpositie en Operationele bedrijfsvoering en financiële positie, en stellen het perspectief vast. Op basis van dat perspectief: levensvatbaar, niet levensvatbaar of levensvatbaar onder voorwaarden, bieden wij ondernemers inzicht om juiste besluiten te nemen en de beste vervolgstap in te gaan.

Het huidige IMK is ontstaan uit en gebouwd op het DNA dat ontstaan is uit de wens om op zorgvuldige en gewogen wijze ondernemingen te doorgronden, te begeleiden richting een passende oplossing en te helpen ontwikkelen, in goede tijden maar ook in slechte tijden. DNA dat anno 2022 elke dag zichtbaar is in ons werk.

Heden

Fast forward naar 2024. Waar deskundigen al 70 jaar terug keken wat de gezondheid van een bedrijf was en of het verstandig was het bedrijf te ondersteunen, voert het IMK nog steeds diezelfde kernactiviteit uit. Dagelijks analyseren wij ondernemingen langs 3 pijlers: Ondernemersvaardigheden, Commerciële bedrijfsvoering en marktpositie en Operationele bedrijfsvoering en financiële positie, en stellen het perspectief vast. Op basis van dat perspectief: levensvatbaar, niet levensvatbaar of levensvatbaar onder voorwaarden, bieden wij ondernemers inzicht om juiste besluiten te nemen en de beste vervolgstap in te gaan.

Het huidige IMK is ontstaan uit en gebouwd op het DNA dat ontstaan is uit de wens om op zorgvuldige en gewogen wijze ondernemingen te doorgronden, te begeleiden richting een passende oplossing en te helpen ontwikkelen, in goede tijden maar ook in slechte tijden. DNA dat anno 2024 elke dag zichtbaar is in ons werk. Ook na de privatisering zit deze maatschappelijke missie nog steeds in het bloed. Het IMK helpt ondernemers en hun onderneming verder te komen. Niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden staan wij pal naast de ondernemer en helpen de situatie helder te krijgen, en de juiste oplossingsrichting te kiezen.

De combinatie van ondernemers helpen wanneer er wind mee is, maar ook wanneer het zwaar weer is, betekent dat we in alle fasen van het ondernemers bestaan pal naast de ondernemer staan. Elke fase kent uitdagingen; bij elke fase helpen wij om tot de best passende oplossing te komen. Het MKB is de ruggengraat van de Nederlandse economie. Wij werken met ruim 100 MKB-analisten, ondernemersadviseurs, ondernemerscoaches en vakspecialisten aan de groei en bloei van het Nederlandse MKB. Het IMK is gevestigd op het MKB-park in Woudenberg. Dit landgoed biedt activiteiten, en informatiebijeenkomsten voor en over ondernemen, en biedt ook de mogelijkheid voor ondernemingen om zelf bijeenkomsten te organiseren.

Wij staan hierbij pal naast de ondernemer, tijdens elke fase van het ondernemerschap. Deze missie vervullen wij vanuit ons DNA, een bevlogenheid om ondernemers te helpen, maar ook vanuit een visie: Elke ondernemer heeft recht geholpen te worden. Niet alleen wanneer er wind mee is, maar ook bij zwaar weer. Wij geloven in die visie, vullen dat in met onze missie en onze activiteiten en zijn er trots op het MKB, de motor van onze economie, elke dag een stapje verder te kunnen brengen. Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:

Deskundig

Iedere medewerker van het IMK is specialist en expert op zijn vakgebied, en beschikt daarnaast over voldoende generieke kennis en (intermenselijke) vaardigheden. De deskundigheid van de IMK’er omvat minimaal drie deelgebieden: ondernemerskennis, bedrijfseconomische kennis en kennis van commercie en de markt. Daarnaast beschikt de IMK’er over advies- en coachingsvaardigheden.

Betrokken

In het DNA van het IMK zit diepgaande betrokkenheid bij ondernemers. IMK’ers delen de passie voor MKB-ondernemingen, en spreken de taal van de ondernemer. Het streven naar duurzame financiële zelfstandigheid van de ondernemer staat centraal zowel in advisering over levensvatbaarheid van de onderneming, het begeleiden van starters, maar ook bij het vinden en uitvoeren van de beste oplossingsrichting.

Zakelijk

Het werk van het IMK vereist een zakelijke grondhouding (hand-in-hand met het gevoel van betrokkenheid). Niet pappen en nathouden, maar duidelijk en concreet zijn, maar ook een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer, en hierbij de juist randvoorwaarden vaststellen. Daar waar beslissingen genomen moeten worden, niet voor weglopen, maar stappen nemen en implementeren.

Waarom IMK?

Het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf is er voor iedere levensfase van de ondernemer en van zijn of haar onderneming. Starten, groeien, herstellen of beëindigen zijn allemaal fases waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken. Daar zorgen we voor, met meer dan 70 gekwalificeerde ondernemerscoaches en bedrijfsadviseurs.

Omdat we ons richten op kleine ondernemingen en ZZP-ers hebben we de kennis en ervaring die daarbij past. Elk jaar begeleiden we duizenden ondernemers die een eigen inkomen genereren met hun onderneming. Ze zijn een motor van onze samenleving – en daar zijn we trots op.

✔   Ervaring met meer dan 70.000 ondernemers sinds de oprichting, met meer dan 10.000 ondernemers sinds 2020.

✔   Meer dan 70 gekwalificeerde ondernemerscoaches, bedrijfsadviseurs en specialisten

✔   Kennis van bedrijven en branches

✔   Ervaring met begeleiden van ondernemers in elke levensfase van het bedrijf

✔   Contact met gemeenten en relevante instanties

✔   Kennis van relevante regelingen, wetgeving en subsidies

✔   Netwerk van ondernemers

✔   Netwerk van partners (bijvoorbeeld juridisch, Schuldhulp, loopbaan).

Goede resultaten en hoge klanttevredenheid

Onze resultaten zijn op te vragen per soort dienst. Voor Startersbegeleiding is bijvoorbeeld meer dan 78% van onze starters succesvol in de oprichting van een eigen onderneming.

We werken met verschillende klanttevredenheidsmetingen. Bij de ondernemers scoren we vrijwel altijd een 8 of hoger en ook onze professionals worden gemiddeld boven de 8 beoordeeld. Onze opdrachtgevers (indien van toepassing) geven ons gemiddeld een 8,5. De tevredenheid voor uw dienst kunt u bij ons opvragen.

Mocht je niet tevreden zijn of een klacht willen indienen dan vind je hier onze klachtenprocedure.

Kwaliteit

We werken continu aan onze kwaliteit, door opleiding en training van onze medewerkers. Voor onze ondernemerscoaches en sparringpartners verzorgen we bovendien frequente intervisie-sessies.

IMK is ISO9001 gecertificeerd en heeft het Blik op Werk keurmerk.

Keurmerk Blik op werk

Vragen? Neem contact op met het IMK!

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: