155 help een bedrijf

Stichting 155 is het nationale hulploket voor ondernemers. 155 is dé plek voor ondernemers met vroege signalen van zwaar weer en bij ernstige tegenslag binnen de onderneming.

Stichting 155 heeft de volgende doelstellingen:

  1. wil ondernemers eerder identificeren, zodat ze eerder de juiste stap kunnen maken bij zwaar weer (opsporen, voorkomen, vroegsignalering).
  2. wil ondernemers faciliteren in snel en doelgericht tot executie over te kunnen gaan (routering naar interventie, advies).
  3. draagt bij een onderbouwde kennis en informatie over ondernemers in zwaar weer, zodat een beter klimaat en betere mogelijkheden ontstaan om ondernemers vroegtijdig te ondersteunen. (creëren betere randvoorwaarden)

De activiteiten van Stichting 155 richting zich op realisatie van de doelstellingen met onder meer een digitaal hulploket voor ondernemers. Dit online hulploket biedt een digitale routering richting de juiste oplossing voor ondernemers in zwaar weer. In sommige gevallen betekent dit een warme verwijzing richting de gemeente, in andere gevallen is saneren of herstructureren meer voor de hand liggend.

Naast inzet van het digitale hulploket, deelt de stichting informatie via bijeenkomsten, web of andere middelen, zodat ondernemers eerder en sneller de vroegsignalen van zwaar weer herkennen en tijdig de juiste stappen kunnen nemen.

Bij Stichting 155 zijn gemeenten aangesloten die het belang van vroegsignalering, tijdige ondersteuning en verwijzing en een gezond ondernemers ecosysteem binnen de gemeente ondersteunen.

Stichting 155 is onafhankelijke stichting en een initiatief van het IMK.

Vragen? Neem contact op met het IMK!