Privacybeleid en Cookieverklaring

IMK HOLDING B.V. h.o.d.n. IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

Versie maart 2024

IMK Holding B.V. h.o.d.n. IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, hierna “IMK”, neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk, in overeenstemming met wet- en regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en met de grootst mogelijke zorg.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de gehele organisatie van IMK en alle vennootschappen die onder IMK Holding B.V. vallen en geldt op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door IMK.

1. Verantwoordelijke
IMK Holding B.V., gevestigd aan de Zeisterweg 82, 3931 MG in Woudenberg, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens verantwoordelijke
IMK Holding B.V.
Zeisterweg 82,
3931 MG Woudenberg,
T: +31 (0)88 999 00 00

3. Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is te bereiken via onderstaand contactformulier. De FG is wettelijk gebonden aan geheimhouding. U kunt met de FG contact opnemen voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens, maar ook als u wilt weten of IMK uw persoonsgegevens verwerkt. Heeft u vragen over (het uitoefenen van) uw rechten dan kunt u tevens bij de FG terecht.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken
Afhankelijk van uw relatie met IMK, gaan wij als volgt met uw persoonsgegevens om:

 1. Wanneer wij diensten verrichten in opdracht van (semi)overheidsorganisaties of outplacement opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van (bedrijfseconomisch) onderzoek en/of (kandidaat) ondernemersbegeleiding: verwerken wij naast uw persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht en geboortedatum) in voorkomende gevallen ook enkele bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, zoals uw nationaliteit, BSN en mogelijk nog andere van deze bijzondere/gevoelige persoonsgegevens. Dit gebeurt alleen daar waar het ter zake dienend is en waar de registratie van dit persoonsgegeven bij het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van (semi)overheidsinstanties onderdeel is van de uitvoering van een (aan ons deels uitbestede) wettelijke taak of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang.
 2. Wanneer u onze website bezoekt of heeft bezocht en/of gebruik maakt of heeft gemaakt van een van onze webapplicaties*: verwerken wij algemene bezoekgegevens door middel van het gebruik van cookies, zoals het IP-adres, locatiegegevens, verstrekte persoonsgegevens in o.a. formulieren of webapplicaties, gegevens over jouw activiteiten en surfgedrag op de website en het type browser en apparaat dat je gebruikt. Er zijn derden die op verzoek van ons websitegedrag van onze bezoekers analyseren. Op die manier kunnen wij kijken waar de interesses liggen van onze bezoekers en wanneer nodig, onze website gebruiksvriendelijker maken. Ook kunnen wij u beter informeren als wij weten waar de interesses liggen van onze bezoekers.* IMK Online Ondernemingsplan, I’M OK Basis voor Ondernemen, IMK Ondernemersscan, IMK Inlichtingenformulier, IMK Motivatieankerstest
 3. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief: zullen wij uw gegevens gebruiken en verwerken die u zelf aan ons heeft verstrekt, zoals uw naam en uw e-mailadres, om u via onze nieuwsbrief te informeren over alle aangelegenheden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn. Dit geldt overigens ook voor de gegevens die via soortgelijke diensten en contact- en communicatiemethoden aan ons zijn verstrekt. U kunt uw gegeven toestemming, voor de ontvangst van de nieuwsbrief, te allen tijde intrekken.
 4. Wanneer u een van onze kantoren bezoekt: zullen wij uw gegevens mogelijk registeren voor uw en onze veiligheid en om aan wet- en regelgeving te voldoen; denk aan een aanwezigheidsregistratie in geval van calamiteiten. Daarbij kunnen onder andere uw NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt. Wanneer u gebruik maakt van het WiFi-netwerk in een van onze kantoren, zullen wij ook gegevens van u verzamelen, waaronder het identificatienummer van uw apparaat. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens om uw en onze veiligheid te borgen en om misbruik van of met behulp van ons WiFi-netwerk te voorkomen.
 5. Wanneer u door ons wordt benaderd: verwerken wij uw persoonsgegevens, omdat wij van mening zijn dat we uw belangen kunnen behartigen of omdat uzelf hebt aangegeven dat u met ons in contact zou willen komen. U bepaalt vervolgens welke persoonsgegevens u aan ons verstrekt voor het doel waarvoor wij u hebben gecontacteerd. Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Maar wij zouden u ook kunnen benaderen, omdat wij nieuwe medewerkers zoeken en wij denken dat u daarvoor een geschikte kandidaat zou kunnen zijn. Uiteraard staat het u altijd vrij om aan te geven dat u acquisitie niet op prijs stelt. Wij zullen dit te allen tijde respecteren en uw gegevens verwijderen.
 6. Wanneer u ons heeft benaderd: verwerken wij uw persoonsgegevens, omdat uzelf heeft aangegeven dat u met ons in contact wil komen, al dan niet om bepaalde producten en/of diensten af te nemen. De gegevens die wij van u vragen hebben wij noodzakelijkerwijs nodig om onze producten en/of diensten aan u te kunnen leveren. Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Dit kan noodzakelijk zijn om de producten en/of diensten op een deugdelijke en vakkundige manier aan u te leveren of om vast te stellen dat u diegene bent aan wie wij de producten en/of diensten dienen te leveren. Ook kan het zijn dat wij inlichtingen aan u verstrekken en dan willen wij vooraf uw identiteit verifiëren. Aangezien wij transparant willen zijn en u willen laten zien dat wij uw privacy serieus nemen, kunt u ons te allen tijde vragen welke gegevens wij van u verwerken.
 7. Wanneer u bij of onder gezag van ons werkt of werkzaamheden uitvoert: verwerken wij naast uw persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens, IBAN-nummer, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats) ook enkele bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, zoals uw nationaliteit, VOG-verklaring, BSN, legitimatie(nummer) en mogelijk nog andere van deze bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, voor zover dat nodig is voor het nakomen van op ons rustende verplichtingen. Deze verplichtingen kunnen uit de wet voortvloeien, maar ook uit overeenkomsten die tussen ons zijn gesloten, zoals de arbeidsovereenkomst of inhuurovereenkomst. Voortvloeiend uit deze overeenkomsten zullen wij overgaan tot personeels-, salaris- en verzuimregistratie. De gegevens die wij van u verwerken kunnen wij delen met derden wanneer dit noodzakelijk is ter naleving van afspraken tussen ons of om verplichtingen die op ons rusten, voortvloeiend uit wet- en regelgeving, na te komen. Voorbeelden van derden zijn pensioenfondsen

5. Samenvatting van de verwerkingsgrondslagen

 • Het leveren van diensten in opdracht van (semi)overheidsinstanties bij de uitvoering van een (aan ons deels uitbestede) wettelijke taak. Dit in de context van (kandidaat) ondernemersbegeleiding en/of (bedrijfseconomisch) onderzoek in het kader van sociale ondernemersregelingen, waaronder voornamelijk het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), of
 • Uw toestemming, en uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig, of
 • Om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u te voldoen of om door u verzochte precontractuele maatregelen te nemen, of
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting van IMK, of
 • Een gerechtvaardigd belang van IMK of een derde die geen plaats hoeft te maken voor een belang of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.

6. Geautomatiseerde besluitvorming
IMK neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IMK) tussen zit.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
IMK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat er geen vaste termijn kan worden genoemd hoe lang wij bepaalde categorieën (persoons)gegevens bewaren. Het hangt namelijk af van het doel van gegevensverwerking hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard. Het criterium om te bepalen hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard hangt derhalve af van het doel van de gegevensverwerking. Ook kan het zijn dat u de door u gegeven toestemming intrekt, waardoor wij persoonsgegevens ook niet langer mogen bewaren, tenzij daar een rechtmatigheidsgrondslag voor is. Onthoud dat een kopie van deze gegevens kan worden bewaard in back-ups.

Daar waar wij persoonsgegevens verwerken in opdracht van (semi)overheidsorganisaties of outplacement opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van (bedrijfseconomisch) onderzoek en/of (kandidaat) ondernemersbegeleiding geldt het volgende; IMK hanteert een termijn van 2 jaar waarin wij de persoonsgegevens bewaren. Na deze periode zijn de gegevens alleen nog beschikbaar voor een beperkt aantal geautoriseerde medewerkers en worden de gegevens alleen nog gebruikt voor historische, statistische of onderzoeksdoeleinden.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
IMK verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst (in overeenstemming) met uzelf of om te voldoen aan de (deels aan ons uitbestede) uitvoering van een wettelijke taak of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en ingehuurde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij indien dat nodig is een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat uw gegevens naar een land buiten de Europese Unie worden verstuurd. Wanneer dit het geval is, neemt dat bedrijf passende maatregelen die qua niveau minimaal gelijk zijn alsof de verwerking in de Europese Unie had plaatsgevonden. IMK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
IMK neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verlangen dit ook van derden die wij inschakelen en die uw gegevens verwerken. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via onderstaand contactformulier.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IMK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uzelf of een andere, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens melden via onderstaand contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De FG reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

11. Cookies
IMK gebruikt cookies om u te herkennen als u onze website weer bezoekt. Cookies zijn stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen door uw browser. Dankzij cookies kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze diensten om ze te verbeteren en aan te passen aan uw wensen. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

IMK kan cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat u niet dezelfde informatie te zien krijgt of in hoeft te vullen als u onze website bezoekt. Dit maakt het gebruik van onze website makkelijker voor u. Met cookies kunnen wij ook zien hoe de website wordt gebruikt en welke verbeteringen wij kunnen doorvoeren.

Soorten cookies
IMK gebruikt de volgende drie soorten cookies:

 1. Functionele en noodzakelijke cookies: sommige cookies zijn nodig voor het correct functioneren van de website of webapplicatie. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren op te slaan. Dit zijn cookies die worden gebruikt om u te herkennen zodra u zich hebt geregistreerd. Hierdoor hoeft u niet elke keer uw gebruikersnaam en/of wachtwoord in te vullen als u de website bezoekt en weten we zeker dat u het recht heeft om afgeschermde delen van onze website zoals uw persoonsgegevens te bezoeken en te bewerken.
 2. Social media en externe cookies: als u bent ingelogd op sociale netwerksites (Facebook, Google etc.) en op de IMK website toestemming hebt gegeven voor deze categorie cookies kunt u gebruik maken van extra functionaliteiten. Deze functionaliteiten omvatten het eenvoudig delen van informatie via Facebook Like, Twitter etc. Bekijk het beleid van de social media bedrijven voor de cookies die zij plaatsen en de mogelijke gegevens die zij daarmee verzamelen. Onthoud wel dat dit beleid regelmatig kan wijzigen. IMK heeft hier geen controle over.
 3. Optimalisatie en relevantie van cookies: wij gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen. Met deze informatie kunnen wij zien welke pagina’s het meest worden bezocht, welke pagina’s goed werken, en welke pagina’s foutmeldingen tonen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.Meer informatie over Google Analytics en Google AdWords Google Analytics: Deze functie geeft ons informatie over het gebruik van onze websites, waaronder het bekijken van pagina’s, de bron van het bezoek, en de tijd doorgebracht op onze websites. Deze informatie wordt geanonimiseerd en gepresenteerd in de vorm van statistieken en kunnen niet worden herleid naar de gebruiker. Met Google Analytics kunnen wij zien welke content populair is op onze websites zodat wij gebruikers beter kunnen voorzien van nuttige informatie.
  Google AdWords (incl. DoubleClick): Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van onze websites advertenties te tonen op websites van derden (waaronder Google). Hiermee kunnen wij onze producten gericht aanbieden aan bezoekers van onze websites. Blokkeren van cookies – Cookies kunnen vanzelfsprekend ook worden geblokkeerd. De meeste internetbrowsers kunnen cookies weigeren of een melding tonen wanneer u een cookie ontvangt. Hoe dit werkt hangt af van de gebruikte browser. Onthoud dat bepaalde delen van de website wellicht niet werken of niet correct functioneren als u cookies blokkeert en dat u in sommige gevallen de website niet kunt bezoeken. U kunt ervoor kiezen om Google-cookies te blokkeren (opt-out) door de Google Adspagina te bezoeken:. U kunt ervoor kiezen om cookies van derden te weigeren (opt-out) door de Network Advertising Initiative-pagina te bezoeken. U kunt ervoor kiezen om DoubleClick-cookies te weigeren (opt-out) door de Google Ads-pagina te bezoeken. Cookies achteraf verwijderen: U kunt kiezen om cookies van uw computer te verwijderen nadat u www.imk.nl of een van onze webapplicaties  heeft bezocht.GoogleDisplay Advertising
  De IMK Google Analytics-code maakt ook bepaalde vormen van advertenties en andere geavanceerde functies mogelijk. Hoewel dit aan verandering onderhevig is, gebruikt IMK momenteel de volgende Google Display Advertising-functies: Remarketing, Google Display Network Impression Reporting, Google Analytics Demographics en Interest Reporting. Deze functies worden gebruikt om online advertenties te tonen; om externe partijen, waaronder Google, advertenties te laten tonen op verschillende sites; om IMK en externe partijen, waaronder Google, first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en externe cookies samen te laten gebruiken om informatie te verstrekken en om advertenties te optimaliseren en te tonen gebaseerd op eerdere bezoeken aan de website, gebruik van advertentiediensten en de interactie met deze advertentie-impressies en advertentiediensten zich verhouden tot bezoeken aan de website. Gegevens van interesse-gebaseerde advertenties van Google en externe demografie-gegevens (zoals leeftijd, geslacht en interesses) worden ook gecombineerd met Google Analytics om de wensen van IMK bezoekers beter te begrijpen en de diensten te verbeteren.

12. Vragen?
U kunt uw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens melden via onderstaand contactformulier. IMK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

13. Publicatie, inwerkingtreding en wijzigingen
De datum van publicatie geldt als datum van inwerkingtreding. IMK behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen. Wanneer de nieuwe verklaring dan is gepubliceerd, treedt deze vanaf dat moment tevens in werking. Publicatiedatum en datum inwerkingtreding: 28 maart 2024.

Copyright

Deze website is eigendom van IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en natuurlijk mag niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website zonder schriftelijke toestemming van IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.

Colofon
Marketing: Schmidt Communicatie
Ontwerp & realisatie: popupstudio.nl
Stock: Shutterstock – pexels

Vragen?
Mocht je toch iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Of heb je vragen en/of opmerkingen over onze Privacybeleid en Cookieverklaring? Laat het ons dan direct weten via deze link!

Stel jouw vraag via onderstaand formulier

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.