Algemene voorwaarden

1. Algemeen
01.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de partij die opdracht geeft.
01.2 De opdracht wordt door de opdrachtgever verstrekt aan IMK Intermediair B.V. IMK Intermediair B.V. handelt onder de naam IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

2. Toepasselijkheid
02.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen IMK en haar contractspartij, tenzij expliciet wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn.
02.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
03.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer en opdrachtgever een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in bezit van opdrachtnemer zijn gekomen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
03.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
03.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Verplichtingen van de opdrachtgever
04.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
04.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
04.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
04.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Uitvoering van de opdracht
05.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
05.2 Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
05.3 Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

6. Geheimhouding
06.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot de informatie die beide partijen via of van elkaar te weten komen, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords, tegenover derden.
06.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
06.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
06.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

7. Intellectuele eigendom
07.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen.

8. Honorarium
08.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
08.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
08.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9. Betaling
09.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Alleen door betaling door overmaking op één van de ten name van de opdrachtnemer gestelde bank of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
09.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 09.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
09.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
09.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10. Reclames
10.1 Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11. Leveringstermijn
11.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
11.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden onthouden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

12. Opzegging
12.1 Opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is enkel mogelijk ingeval van ernstige toerekenbare niet nakoming van opdrachtnemer, na ingebrekestelling met een redelijke termijn aan opdrachtnemer om alsnog na te komen.
12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur of trainer kan worden verwacht.
13.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
13.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of directe bedrijfsschade, winstderving en dergelijke.
13.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
13.5 Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
13.6 Indien en voor zover mogelijk, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken anders dan door betaling van een schadevergoeding.
13.7 In het geval van overmacht is de opdrachtnemer niet schadeplichtig voor de daardoor veroorzaakte schade bij opdrachtgever. Er is sprake van overmacht indien de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming. In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer heeft opdrachtnemer het recht om, naar haar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden is.

14. Vervaltermijn
14.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na de beëindiging van de opdracht.

15. Toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van IMK Intermediair B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32162457.

1. Algemeen
01.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de partij die opdracht geeft.
01.2 De opdracht wordt door de opdrachtgever verstrekt aan IMK Levensvatbaar B.V. IMK Levensvatbaar B.V. handelt onder de naam IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

2. Toepasselijkheid
02.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen IMK en haar contractspartij, tenzij expliciet wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn.
02.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
03.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer en opdrachtgever een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in bezit van opdrachtnemer zijn gekomen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
03.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
03.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Verplichtingen van de opdrachtgever
04.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
04.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
04.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
04.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Uitvoering van de opdracht
05.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
05.2 Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
05.3 Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

6. Geheimhouding
06.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot de informatie die beide partijen via of van elkaar te weten komen, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords, tegenover derden.
06.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
06.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
06.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

7. Intellectuele eigendom
07.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen.

8. Honorarium
08.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
08.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
08.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9. Betaling
09.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Alleen door betaling door overmaking op één van de ten name van de opdrachtnemer gestelde bank of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
09.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 09.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
09.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
09.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10. Reclames
10.1 Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11. Leveringstermijn
11.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
11.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden onthouden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

12. Opzegging
12.1 Opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is enkel mogelijk ingeval van ernstige toerekenbare niet nakoming van opdrachtnemer, na ingebrekestelling met een redelijke termijn aan opdrachtnemer om alsnog na te komen.
12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur of trainer kan worden verwacht.
13.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
13.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of directe bedrijfsschade, winstderving en dergelijke.
13.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
13.5 Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
13.6 Indien en voor zover mogelijk, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken anders dan door betaling van een schadevergoeding.
13.7 In het geval van overmacht is de opdrachtnemer niet schadeplichtig voor de daardoor veroorzaakte schade bij opdrachtgever. Er is sprake van overmacht indien de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming. In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer heeft opdrachtnemer het recht om, naar haar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden is.

14. Vervaltermijn
14.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na de beëindiging van de opdracht.

15. Toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van IMK Levensvatbaar B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82799059.

1. Algemeen
01.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de partij die opdracht geeft.
01.2 De opdracht wordt door de opdrachtgever verstrekt aan IMK Academy B.V. IMK Academy B.V. handelt onder de naam IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

2. Toepasselijkheid
02.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen IMK en haar contractspartij, tenzij expliciet wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn.
02.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
03.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer en opdrachtgever een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in bezit van opdrachtnemer zijn gekomen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
03.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
03.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Verplichtingen van de opdrachtgever
04.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
04.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
04.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
04.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Uitvoering van de opdracht
05.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
05.2 Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
05.3 Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

6. Geheimhouding
06.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot de informatie die beide partijen via of van elkaar te weten komen, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords, tegenover derden.
06.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
06.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
06.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

7. Intellectuele eigendom
07.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen.

8. Honorarium
08.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
08.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
08.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9. Betaling
09.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Alleen door betaling door overmaking op één van de ten name van de opdrachtnemer gestelde bank of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
09.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 09.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
09.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
09.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10. Reclames
10.1 Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11. Leveringstermijn
11.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
11.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden onthouden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

12. Opzegging
12.1 Opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is enkel mogelijk ingeval van ernstige toerekenbare niet nakoming van opdrachtnemer, na ingebrekestelling met een redelijke termijn aan opdrachtnemer om alsnog na te komen.
12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur of trainer kan worden verwacht.
13.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
13.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of directe bedrijfsschade, winstderving en dergelijke.
13.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
13.5 Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
13.6 Indien en voor zover mogelijk, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken anders dan door betaling van een schadevergoeding.
13.7 In het geval van overmacht is de opdrachtnemer niet schadeplichtig voor de daardoor veroorzaakte schade bij opdrachtgever. Er is sprake van overmacht indien de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming. In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer heeft opdrachtnemer het recht om, naar haar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden is.

14. Vervaltermijn
14.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na de beëindiging van de opdracht.

15. Toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van IMK Academy B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78159008.

1. Algemeen
01.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de partij die opdracht geeft.
01.2 De opdracht wordt door de opdrachtgever verstrekt aan IMK Instituut voor Ondernemers B.V. IMK Instituut voor Ondernemers B.V. handelt onder de naam IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

2. Toepasselijkheid
02.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen IMK en haar contractspartij, tenzij expliciet wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn.
02.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
03.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer en opdrachtgever een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in bezit van opdrachtnemer zijn gekomen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
03.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
03.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Verplichtingen van de opdrachtgever
04.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
04.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
04.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
04.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Uitvoering van de opdracht
05.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
05.2 Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
05.3 Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

6. Geheimhouding
06.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot de informatie die beide partijen via of van elkaar te weten komen, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords, tegenover derden.
06.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
06.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
06.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

7. Intellectuele eigendom
07.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen.

8. Honorarium
08.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
08.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
08.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9. Betaling
09.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Alleen door betaling door overmaking op één van de ten name van de opdrachtnemer gestelde bank of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
09.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 09.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
09.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
09.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10. Reclames
10.1 Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11. Leveringstermijn
11.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
11.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden onthouden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

12. Opzegging
12.1 Opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is enkel mogelijk ingeval van ernstige toerekenbare niet nakoming van opdrachtnemer, na ingebrekestelling met een redelijke termijn aan opdrachtnemer om alsnog na te komen.
12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur of trainer kan worden verwacht.
13.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
13.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of directe bedrijfsschade, winstderving en dergelijke.
13.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
13.5 Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
13.6 Indien en voor zover mogelijk, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken anders dan door betaling van een schadevergoeding.
13.7 In het geval van overmacht is de opdrachtnemer niet schadeplichtig voor de daardoor veroorzaakte schade bij opdrachtgever. Er is sprake van overmacht indien de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming. In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer heeft opdrachtnemer het recht om, naar haar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden is.

14. Vervaltermijn
14.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na de beëindiging van de opdracht.

15. Toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van IMK Instituut voor Ondernemers B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72989882.

1. Algemeen
01.1 Met de Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de partij die opdracht geeft.
01.2 De opdracht wordt door de Opdrachtgever verstrekt aan IMK Sparren B.V. (“IMK Sparren”)
01.3 De Opdracht wordt namens IMK Sparren uitgevoerd door een door IMK Sparren geselecteerde IMK Sparring Partner (“ISP”).

2. Toepasselijkheid
Alle aan IMK Sparren verstrekte opdrachten (waaronder vervolgopdrachten) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door IMK Sparren van een aanbod van een Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)
voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
03.1 De overeenkomst wordt aangegaan nadat tussen de Opdrachtgever en één van de ISP een “kennismakingsgesprek” heeft plaatsgevonden. Dit “kennismakingsgesprek” is voor de Opdrachtgever kosteloos en vrijblijvend.
03.2 wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een andere periode is aangegaan.
03.3 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk.
03.4 Uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd van het contract, zullen partijen in overleg treden over het voortzetten van het traject en de condities waaronder het traject wordt voortgezet.

4. Uitvoering van de opdracht
04.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverbintenis.
04.2 Opdrachtgever zal met de ISP in onderling overleg de invulling van de overeenkomst afspreken. Uitgangspunt is circa 25 uur aan contacturen (“Sparren”) op jaarbasis in een aantal vaste sessies en met flexibiliteit als dat nodig is.
04.3 De dienstverlening van IMK Sparren aan Opdrachtgever zal plaatsvinden op basis van het door IMK Sparren opgestelde Manifest.

5. Geheimhouding
05.1 Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht heeft tot bekendmaking, verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot de informatie die IMK Sparren via Opdrachtgever te weten komt, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords, tegenover derden.
05.2 IMK Sparren is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval IMK Sparren voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
05.3 IMK Sparren zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door haar ingeschakelde ISP’s.
05.4 Mocht ondanks alle voorzorgsmaatregelen sprake zijn van een datalek en informatie van Opdrachtgever (mogelijk) ter kennis van derden zijn gekomen, zal IMK Sparren Opdrachtgever hier per omgaande over informeren.

6. Honorarium
06.1 Het aan IMK Sparren toekomende honorarium wordt bepaald zoals omschreven in de opdrachtbevestiging en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
06.2 In de opdrachtbevestiging zal aangegeven worden of het honorarium in één termijn (per jaar), in 4 termijnen (kwartaal) of in 12 termijnen (per maand) wordt gefactureerd.
06.3 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Alleen door betaling door overmaking op één van de ten name van IMK Sparren gestelde bank of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de Opdrachtgever.

7. Aansprakelijkheid
07.1 IMK Sparren zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van IMK Sparren in de gegeven omstandigheden kan worden verwacht.
07.2 Indien een fout wordt gemaakt, doordat Opdrachtgever aan IMK onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is IMK Sparren voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
07.3 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van IMK Sparren die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is IMK Sparren voor die schade slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag waarop de door IMK Sparren afgesloten Beroep Aansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanspraak geeft, inclusief het eigen risico dat IMK Sparren in verband met die verzekering draagt
07.4 In geval, om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt uit hoofde van de Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering (BAV), is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het aan Opdrachtgever gefactureerde honorarium.
07.5 IMK Sparren is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of directe bedrijfsschade, winstderving en dergelijke.
07.6 Opdrachtgever vrijwaart IMK Sparren voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
07.7 IMK Sparren is te allen tijde verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken, waarbij de opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

8. Geheimhouding
IMK Sparren mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren, en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van IMK Sparren in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van relatiebeheer.

9. Geheimhouding
09.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en IMK Sparren waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
09.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en IMK Sparren waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

Copyright

Deze website is eigendom van IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en natuurlijk mag niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website zonder schriftelijke toestemming van IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.

Colofon
Marketing: Schmidt Communicatie
Ontwerp & realisatie: popupstudio.nl
Stock: Shutterstock – pexels

Vragen?
Mocht je toch iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Of heb je vragen en/of opmerkingen over onze Privacybeleid en Cookieverklaring? Laat het ons dan direct weten via deze link!