Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Torzo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd

Uitgangspunt is een eenvoudige regeling die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken. De kamerbrief over het volledige pakket maatregelen leest u hier. Op de website van de Rijksoverheid vindt u bovendien altijd de laatste informatie over ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Wanneer is de regeling bekend?

SZW werkt nu aan de regeling (AMvB) en verwacht uiterlijk 25 maart meer details te kunnen bieden. De regeling zelf is er dan nog niet, vanwege de procedures die eraan verbonden zijn. Dit kan nog enkele weken duren. De nieuwe tijdelijke regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en hangt onder de Participatiewet. SZW zal in de regeling waar mogelijk aansluiten op en verwijzen naar het Bbz zodat in ieder geval in eerste instantie zoveel mogelijk hetzelfde proces gevolgd kan worden.

Kan de gemeente al uitkeren op grond van de regeling?

De regeling is nog niet van kracht. Gemeenten kunnen aanvragen wel in behandeling nemen, maar nog niet beschikken. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Daarvoor kan de gewone voorschotbepaling uit de Participatiewet gebruikt worden (artikel 52 P-wet). Door de terugwerkende kracht van de tijdelijke regeling ontstaat dan later de grondslag voor het voorschot.

Hiervoor kunnen gemeenten gebruikmaken van het bestaande aanvraagformulier, inschrijving KvK, ID bewijs en bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. Voor de definitieve toekenning zal een nieuwe beschikking gemaakt moeten worden, want er komt een nieuwe onderliggende AMvB. De projectgroep (zie hierna) zal een modelbeschikking maken en via Divosa en de VNG onder de aandacht brengen bij gemeenten.

Terugwerkende kracht tot 1 maart

De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart. Beoogd is daarmee de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen, ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks.

Hoe gaat de regeling eruit zien?

De contouren van de regeling zijn geschetst in de brief aan de Tweede Kamer van 17 maart. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand (netto)
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd

Worden gemeenten financieel gecompenseerd?

Gemeenten zullen volledig gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten. U ontvangt hierover nadere informatie.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Komt er ondersteuning voor gemeenten?

Ja. Het ministerie van SZW, de VNG en Divosa hebben de projectgroep Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers opgericht. Deze projectgroep, waarin intensief wordt samengewerkt in verschillende werkgroepen, draagt zorg voor

 • een werkbare wettelijke regeling als juridische basis
 • afdoende financiële middelen voor gemeenten
 • eenduidige communicatie over de regeling naar ondernemers en gemeenten op basis van een gezamenlijk communicatieplan
 • ondersteunende instrumenten voor gemeenten zoals bijvoorbeeld instructies, digitale inwerkcursus, modelbeschikkingen, aanvraagformulieren (mogelijk een vereenvoudigd aanvraagformulier). Doel hiervan is dat zo snel en efficiënt mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan de nieuwe regeling en extra mensen op de uitvoering daarvan kunnen worden ingewerkt
 • ondersteunende digitale voorzieningen. Samen met gemeenten en gemeentelijke softwareleveranciers van backendsystemen onderzoeken we óf en welke aanvullende informatiekundige voorzieningen ter ondersteuning van het indienen en verwerken van de aanvragen noodzakelijk zijn
 • monitoring van de voortgang en bijsturing waar nodig

Ook leggen we verbinding met vertegenwoordigers van ondernemers en vakbonden.
Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: