Gemeentenieuws van SZW 2019-5: Tijdelijke Compensatieregeling Bbz

Onderstaand vindt u een overzicht van berichten uit het Gemeentenieuws van SZW (voorheen Verzamelbrief) relevant voor de uitvoering van sociale ondernemingsregelingen.

1. Wijzigingen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

In het Belastingplan 2019 is een tijdelijke compensatieregeling Bbz opgenomen, die loopt tot en met 31 december 2019. Deze compensatieregeling heeft betrekking op een specifieke groep (ex-)ondernemers, die toeslagen heeft moeten terugbetalen aan de Belastingdienst in verband met de bijstand die werd ontvangen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Dit probleem is ook wel bekend als het ‘papieren inkomen’-probleem. Voor de regeling kunnen (ex) ondernemers in aanmerking komen van wie de leenbijstand in de jaren 2014, 2015 of 2016 door de gemeente is omgezet in een bedrag ‘om niet’, met als gevolg dat hun voor het toeslagrecht in aanmerking te nemen inkomen dusdanig was gestegen dat toeslag over één van die jaren werd teruggevorderd.

Tot nog toe zijn circa 180 aanvragen gedaan, waar de raming uitging van circa 4.500.

Ik hecht er dan ook aan – mede namens mijn ambtgenoot bij het ministerie van Financiën – gemeenten nogmaals op deze tijdelijke regeling te attenderen. Als gemeente bent u beter op de hoogte welke (ex) ondernemers voor de compensatieregeling in aanmerking komen.
De betreffende (ex) ondernemers kunnen zich tot het eind van 2019 schriftelijk melden bij de Belastingdienst/Toeslagen. Daartoe kunnen zij een brief sturen aan:
Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA Heerlen

In de brief moet duidelijk worden vermeld:

  1. dat het gaat om de compensatieregeling Bbz;
  2. welk jaar of welke jaren het betreft;
  3. een verklaring van de gemeente meesturen, waaruit blijkt dat de lening in 2014, 2015of 2016 is omgezet in een bedrag ‘om niet’.

De Belastingdienst/Toeslagen stelt op basis daarvan het toeslagrecht over het betreffende jaar opnieuw vast, op basis van een jaarinkomen waarbij het deel dat betrekking had op het Bbz 2004 buiten beschouwing blijft. Het nieuw vastgestelde toeslagrecht wordt dan alsnog uitbetaald (met rente) c.q. verrekend met het nog openstaande bedrag van de terugvordering.
Mochten (ex-)cliënten in het verleden voor het nadeel vanuit het ‘papieren inkomen’ bijzondere bijstand hebben ontvangen van de gemeente en over datzelfde nadeel ook in aanmerking zijn gekomen voor compensatie, dan kunnen gemeenten de bijzondere bijstand terugvorderen op grond van artikel 58, tweede lid sub e en f, Participatiewet.

Bijzondere bijstand en het al of niet verstrekken daarvan, evenals het wel of niet terugvorderen ervan, is gedecentraliseerd. Het is aan de gemeente of men stappen wil ondernemen als er sprake is van een eerdere verstrekking van bijzondere bijstand voor nadeel vanuit het ‘papieren inkomen’ dat achteraf wordt gecompenseerd door de Belastingdienst.

Informatie hierover vindt u ook op de websites van de Belastingdienst en Divosa. Deze vindt u respectievelijk hier en hier.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: