Contra Expertise Ondernemersplan Start-up regeling

Contra expertise bij negatieve beoordeling ondernemersplan IND/ RVO (english below)

De Nederlandse overheid heeft enige tijd terug een regeling opengesteld voor ondernemers van buiten de EU/EER, om in Nederland een bedrijf te openen. Deze startup regeling heeft tot doel om startende en innovatieve ondernemers de ruimte te bieden te ondernemen, en deze startende ondernemers kunnen dan een start-up verblijfsvergunning (startup residence permit) aanvragen.

Er zijn verschillende eisen om in aanmerking te kunnen komen voor een start-up verblijfsvergunning. het bedrijf moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, en de bedrijfsactiviteit moet binnen de definitie van innovatie vallen. Dat betekent concreet dat de activiteiten of de producten nieuw in Nederland moeten zijn, er nieuwe technologie in productie, marketing of distributie toegepast moet worden, en tevens dat er een moderne of innovatieve organisatorische opzet en werkwijze wordt gebruikt binnen de onderneming. Daarnaast moet een ondernemersplan worden opgesteld met een bepaald aantal onderwerpen, en  moet een facilitator bij het proces betrokken te zijn geweest. Ook worden er eisen gesteld aan de ondernemers, zoals VISA en inkomen.

Beoordeling

De IND beoordeelt de ondernemersplannen van de ondernemers, en wint hierbij advies in bij RVO. RVO toets hierbij onder meer aan de wettelijke kaders, waarbij toetsing op innovatie en op de begeleiding door de facilitator essentiële elementen zijn. Zonder contra-indicaties, neemt het IND het advies van RVO over.

Het gebeurt regelmatig dat RVO een negatief advies afgeeft over een plan, en dit kan grote gevolgen hebben voor de betrokken ondernemers, aangezien dit gevolgen heeft voor de start-up verblijfsvergunning. Wanneer de ondernemer het niet eens is met het advies van RVO, dan bestaat de mogelijkheid om met behulp van een jurist bezwaar aan te tekenen.

Contra Expertise

Het IMK is bekend met de regelingen en kan in opdracht van de ondernemer een contra-expertise uitvoeren op het ondernemersplan. Een dergelijke contra expertise leidt tot een uitgebreide analyse en de analyse wordt tegen de wettelijke kaders en de beoordelingskaders van RVO gehouden. Met dit uitgebreide en diepgaande rapport, kan vervolgens een jurist, in overleg met de ondernemer, bepalen wat een verstandige vervolgstap is.

Uiteraard leggen wij graag uit wat de stappen zijn bij een contra expertise en welke vorm deze contra expertise heeft.

🇬🇧 Start-up and startup residence permit

Some years ago, the Dutch government opened the possibility for entrepreneurs from outside the EU/EEA to open a business in the Netherlands. This startup arrangement aims to give starting and innovative entrepreneurs room to do business, and these starting entrepreneurs can then apply for a startup residence permit.

There are several requirements to qualify for a startup residence permit. The company must be registered at the Chamber of Commerce, and the business activity must fall within the definition of innovation. Specifically, this means that the activities or products must be new in the Netherlands, new technology in production, marketing or distribution must be applied, and also that a modern or innovative organizational set-up and working method is used within the company. In addition, a business plan must be prepared with a certain number of topics, and a accredited facilitator must have been involved in the process. There are also requirements for the entrepreneurs, like VISA and income.

Assessment

The IND assesses the entrepreneurs’ business plans, and seeks advice from RVO. RVO assesses the business plan in depth, checking against the legal framework and requirements. Innovation and guidance by the facilitator are essential elements here. Without contraindications, the IND adopts the RVO’s advice.

It regularly happens that RVO issues a negative advice on a business plan, and this can have major consequences for the entrepreneurs involved, as it affects the start-up residence permit. If the entrepreneur does not agree with the RVO’s advice, there is the possibility to file an objection with the help of a lawyer.

Contra Expertise

The IMK, Institute for Small- and Medium Enterprises, is familiar with the requirements and the legal framework and can perform a contra expertise on the business plan on behalf of the entrepreneur. Such a contra expertise leads to an extensive analysis and the analysis is held against the assessment frameworks of RVO. With this extensive report, a lawyer can then determine, in consultation with the entrepreneur, what is a sensible next step.

We would be happy to explain more about the steps involved in a contra expertise.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: