Ondernemersdienstverlening

Ondernemersdienstverlening: ondernemers die zich melden bij de gemeente voor ondersteuning gaan meestal door een zware periode heen. Het is van belang dat ze professioneel en met de juiste deskundigheid geholpen worden. De drempel voor ondernemers om zich bij de gemeente te melden is immers hoog en waarschijnlijk is er al een lang proces aan vooraf gegaan.

Ondernemers kunnen dan met de juiste hulp cruciale stappen zetten. Een verandering in de bedrijfsvoering, een verbetering om meer klanten te krijgen of het stoppen van het bedrijf en switchen naar een loopbaan. En ook startende ondernemers hebben soms nog wat extra hulp nodig om blijvend duurzaam inkomen te genereren. IMK zet haar ervaring én ondernemerscoaches in om deze ondernemers te helpen.

Het IMK biedt gemeenten alle ondersteuning die nodig is bij het goed inrichten, ondersteunen en bij de uitvoering van het ondernemersloket, van eerste melding tot aan de afrondende stappen. Daarnaast kan het IMK zorgdragen dat ook binnen de gemeenten beleid, processen, implementatie, en kennis goed geborgd is.

Ervaring

De kern van het ondernemersloket vormen deskundige, empathische mensen. Onze Specialisten hebben veelal jarenlange ervaring in het begeleiden van ondernemers richting de juiste oplossing, of richting een Bbz/ Ioaz aanvraag. Zij stellen het dossier samen, beoordelen op compleetheid en correctheid, bekijken of de ondernemer tot de doelgroep behoort, bepalen of er noodzaak is tot een levensvatbaarheidsonderzoek en stellen de afrondende documenten op.

IMK Solo

De oplossing voor digitalisering van het Bbz proces omvat in grote lijnen de volgende componenten:

 1. De SOLO digitale Bbz-aanvraag, van doelgroepbepaling tot aan ondertekende Bbz-aanvraag, voor alle type Bbz- en Ioaz-aanvragen; waarbij de ondernemer optimaal participeert in de totstandkoming van de aanvraag.
 2. De SOLO Bbz-afhandeling, het beheersen van het afdelingsproces van de Bbz-aanvraag tot en met het genereren van de interne rapportage en de beschikking.

Gedurende het gehele afhandelingsproces vindt registratie van documenten, ondernemersgegevens en status plaats.

Bij SOLO is ook de Zaakmonitor beschikbaar, met uitgebreide managementinformatie m.b.t. de procesbeheersing, informatie over de status van iedere aanvraag, over wettelijke en gewenste doorlooptijden en over de voorraad aanvragen ten opzichte van de afdelingscapaciteit.

Daarnaast biedt de Zaakmonitor de mogelijkheid tot het genereren van maatwerk managementinformatie op basis van talloze geregistreerde kenmerken, waaronder het aantal aanvragen per type, per gemeente, per branche etc.

SLIM en SOLO zijn twee aparte processen, maar kunnen geïntegreerd aangeboden worden.

SLIM Expertsysteem en rapport generatie

Wanneer ondernemers zich melden bij de gemeente voor een Bbz aanvraag, is het noodzakelijk om de levensvatbaarheid te bepalen. Om dit proces stapsgewijs te ondersteunen is binnen Zaakgericht werken het SLIM–expertsysteem ontwikkeld.

SLIM gaat uit van de volgende fasering: voorbereiding, screening, verdieping & validatie en conclusie. SLIM bestaat uit verschillende modules.

Dossieropbouw

Het dossier wordt digitaal en veilig vastgelegd, waarbij toevoegen van relevante documenten zowel door de ondernemers als door de adviseur kan plaatsvinden. Alle stukken binnen het dossier kunnen voorzien worden van een label en zijn zo eenvoudig terug te vinden door de beoordelaar.

 • Beoordeling en rapportage
 •  Gegevens van de ondernemer en de onderneming
 • Vaststelling juridische criteria en doelgroepbepaling
 • Beoordeling en vastlegging probleemanalyse
 • Beoordeling en vastlegging kwaliteit van de ondernemersvaardigheden
 • Beoordeling en vastlegging kwaliteit van de commerciële bedrijfsvoering en de marktpositie.
 • Beoordeling en vastlegging kwaliteit van de operationele bedrijfsvoering en de financiële positie.
 • Beoordeling en vastlegging conclusie levensvatbaarheid
 • Beoordeling en vastlegging Bbz / Ioaz aanvraag

De vastlegging binnen het SLIM Expertsysteem biedt de mogelijkheid een rapportage in word of pdf te genereren. Na de beoordeling levensvatbaarheid kan in SOLO de beschikking opgemaakt worden.

Brancheschetsen

Binnen SLIM zijn bijna 200 geactualiseerde brancheschetsen beschikbaar op basis van externe bronnen, waaronder BOVAG, ANKO en Inretail; informatie van kennisinstituten zoals het IMK; databases van Company.Info en Vastgoeddata voor geografische informatie over koopstromen, bereikbaarheid of ruimtelijke plannen. Binnen SLIM zijn deze brancheschetsen beschikbaar en op basis van de inschrijving van de Kamer van Koophandel worden deze schetsen binnen SLIM beschikbaar gesteld tijdens het proces. Deze tool ondersteunt de beoordelaar in het beslisproces.

Good Company Scan

De Good Company Scan is een optionele module binnen SLIM. Dit instrument is een door het IMK ontwikkelde gezondheidsdiagnose voor kleine ondernemingen, waarin door de ondernemer input wordt gegeven op het duurzaam verdienvermogen, en daarmee de levensvatbaarheid van de onderneming. Het invullen van de scan neemt de ondernemer ongeveer 15 – 20 minuten in beslag en de scan uit 67 vragen, over meerdere aspecten. Wanneer de ondernemer de scan heeft ingevuld, biedt dit de beoordelaar van de levensvatbaarheid voldoende handvatten om gericht het gesprek met de ondernemer aan te gaan en de beoordelaar te ondersteunen in het beslisproces.

 • Ondernemerskracht – Is er sprake van voldoende en voortdurend ondernemerschap? Zijn de ondernemerscompetenties, waaronder leiderschap, motivatie en realisme, voldoende aanwezig?
 • Persoonlijke ruimte – Is er sprake van persoonlijke risicofactoren bij de ondernemer, die de effectiviteit van de ondernemer ondermijnen?
 • Markt- en sectorontwikkelingen – Heeft de onderneming wind mee of tegen, gegeven de trends en de economische conjunctuur in de sector? Wat is het continuïteitsperspectief in de sector? Is er sprake van een tijdelijke dip als gevolg van de coronacrisis en wat is het verwachte effect van die dip?
 • Human capital – Is de structuur en de bezetting van de onderneming passend? Zijn de financiële, commerciële, communicatieve en managementvaardigheden sterk genoeg? Is voldoende vakmanschap geborgd? Is het ziekteverzuim onder controle?
 • Positionering – Beschikt de onderneming over een duidelijk bedrijfsmodel? Heeft de onderneming voldoende onderscheidend vermogen met toegevoegde waarde voor de markt opgebouwd t.o.v. concurrenten? Is dat aanbod naar de markt toe voldoende zichtbaar? Is de prijsstelling doordacht?
 • Marktvermogen – Wat is de commerciële slagkracht van de onderneming? Is de onderneming adaptief?
 • Procesbeheersing – Is de onderneming in staat processen te optimaliseren? Is de informatievoorziening en administratie op orde? Beschikt de onderneming over relevante stuurinformatie?
 • Exploitatie – Is de (historische) exploitatie van de onderneming gezond? Toont de onderneming groeivermogen? Zijn de kosten en privéonttrekkingen gepast? Zijn de brutomarges in orde?
 • Financiële positie – Heeft de onderneming voldoende reserves om weerstand te kunnen bieden aan tegenvallers? Zijn er schulden die het financieel fundament aantasten?
 • Juridische positie – Is er sprake van conflicten en/of juridische claims?
Exploitatie en prognose

De Exploitatie en prognose tool is een optionele module en biedt de mogelijkheid om, afhankelijk van de omvang van de onderneming, een realistische financiële stand van zaken vast te leggen en de prognose vast te stellen. Deze tool ondersteunt de beoordelaar in het beslisproces.

Koppelingen

SLIM biedt mogelijkheid tot gebruik van DigiD, integratie met Company.info voor Kamer van Koophandel gegevens, en diverse andere koppelingen of integraties met voor gemeenten relevante systemen.

Debiteurenbeheer

Wanneer een ondernemer ondersteuning via de Gemeente heeft ontvangen, geldt veelal een terugbetalingsregeling. Het verstrekken, het vestigen van zekerheden en het terugvorderen van Bbz- danwel Tozo-gelden is een vakspecialisme.

Door de wijziging van de financieringssystematiek sinds 01 januari 2020 is het financieel risico van de terugbetaling van Bbz-gelden grotendeels naar de gemeente verlegd. Het voeren van effectief debiteurenbeheer is dan ook van belang.

Onze medewerkers zijn in staat om binnen de gemeenten deze rol op een effectieve wijze in te vullen en zo een positieve ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente te realiseren. Het IMK werkt hierbij samen met de partijen betrokken bij de gemeenten voor invordering, maar de invordering kan ook uitbesteedt worden aan Faircasso, waarmee het IMK een samenwerking heeft.

Levensvatbaarheidsbeoordeling

Om de creatie van de levensvatbaarheidsbeoordeling te ondersteunen heeft het IMK SLIM ontwikkeld, een zaakgerichte methodiek om alle gegevens van de onderneming vast te leggen, de verschillende aspecten van de onderneming te beoordelen en vast te leggen tot aan de uiteindelijke conclusie met betrekking tot de levensvatbaarheid en de toekenning voor Bbz. Uiteindelijk wordt een document, de rapportage. Communicatie met de ondernemer verloopt via het dossier.

De vertaling van de wetgeving naar beleid en organisatorische implementatie is bij elke gemeente anders. Experts van het IMK kunnen ondersteunen met beleidsontwikkeling en beleidskaders, maar ook met implementatie van de werkwijze. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we ondersteunen in het opbouwen van een ondernemers team voor schulden en Bbz, maar ook dat er een audit wordt uitgevoerd op reeds geïmplementeerd beleid en organisatorische invulling.

Met ondernemersgerichte opleidingen, in company, maatwerk of volgens een door het IMK ontwikkeld programma, worden alle medewerkers die betrokken zijn bij ondernemers voorzien van het juiste kennisniveau om ondernemers optimaal te helpen en te begeleiden. Zo leiden wij medewerkers van gemeenten op tot Bbz consulent of Beoordelaar van de levensvatbaarheid van ondernemingen.

Heb je behoefte aan contact met ons om meer te weten te komen over dit onderwerp?

Laat jouw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: