Bedrijfsbeeïndiging

Het beëindigen van een onderneming is net als het starten van een onderneming best veel werk want er moet veel geregeld worden. Stoppen met ondernemen hoeft per definitie niet slecht te zijn. De activiteiten kunnen bijvoorbeeld overgaan naar een andere onderneming, of de ondernemer besluit om weer in loondienst te gaan. Vaak gaat het stoppen gepaard met veel druk en stress en waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. En dat is zeker een risico bij stoppen vanwege financiële problemen. In al die situaties kan een ondernemerscoach van IMK helpen om de beëindiging zorgvuldig, verantwoord en resultaatgericht te begeleiden. Daarmee heeft de ondernemer ervaren inhoudelijke hulp, een sparringpartner en coach in het traject van de beëindiging. En daardoor is de ex-ondernemer eerder klaar voor een nieuwe toekomst.

Bij het stoppen van de onderneming kunnen onder andere de volgende zaken van belang zijn:

 • Klanten informeren (zijn er lopende opdrachten?)
 • Leveranciers informeren (contracten opzeggen)
 • Personeel laten afvloeien (ontslag of in overleg)
 • Juridisch beëindigen
 • Leningen en financiering (afbetalen, afspraken maken)
 • Plan voor schuldsanering
 • Lopende kosten stopzetten (contracten, abonnementen, verzekeringen enz)
 • Huur en lease-contracten opzeggen (onderhandelen)
 • Belastingdienst (afmelden en slotafrekening)
 • Uitschrijven KvK
 • Website stopzetten
 • Locaties ontruimen
 • Inventaris en voorraad verkopen
 • Administratie
 • Bedrijfsovername (of verkoop van delen)
 • Inkomens ondersteuning (uitkering ed)
 • Blik op de toekomst voor de ondernemer

Onze ondernemerscoaches hebben ervaring met deze zaken en ze begeleiden je bij deze stappen. Dat doen we in 3 delen: Inventarisatie/intake, begeleiding en visie op de toekomst

Begeleidingstraject bedrijfsbeëindiging

Het traject start met een inventarisatie van de uitgangssituatie middels een intakegesprek. Hierbij zijn de belangrijkste vragen wat is er nodig om goed en verantwoord te kunnen stoppen? En welke hulp is daarbij nodig. In het intakegesprek brengen we met een checklist alle nodige actie’s en de mogelijke kansen en risico’s in kaart. We maken dan samen een plan van aanpak om tot een goede bedrijfsbeëindiging te komen.
Nadat is vastgesteld welke actiepunten er zijn start het tweede deel; begeleiding van de uitvoering.

Bij de uitvoering ondersteunen we bij de verschillende zaken die geregeld moeten worden. Dat kan gaan over ontslag van medewerkers, communicatie met UWV, onderhandelen met bijvoorbeeld de verhuurder, gesprekken met schuldeisers en leveranciers enz. Indien (er delen van) het bedrijf verkocht kunnen worden beoordelen we mede de voorwaarden. Bij al deze dingen kunnen we adviseren om specialisten in te zetten als we verwachten dat dat een beter resultaat op zal leveren, denk daarvoor bijvoorbeeld aan overnamespecialisten. Indien specialisten, van IMK of van andere partijen, worden ingezet dan worden daar (vooraf) aparte vergoedingsafspraken voor gemaakt.

De ondernemerscoach van IMK ondersteunt de ondernemer om overzicht van de activiteiten te houden én met kennis van zaken over de verschillende zaken. Hierdoor kan planmatig aan de beëindiging worden gewerkt en tegelijk zal de ondernemerscoach ook ruimte geven aan het verwerken van het einde van de onderneming. En dat is nodig omdat voor veel ondernemers het einde van de onderneming toch een soort verlies met zich meebrengt.

De ondernemer maakt het beëindigingtraject af samen met de ondernemerscoach. Soms wordt er in de eindfase overgedragen aan derden/ketenpartners, bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening voor ex-zelfstandigen.

Is er na bedrijfsbeëindiging sprake van bijstandsbehoevende omstandigheden en is er nog geen zicht op een baan in loondienst? Dan is inkomensondersteuning noodzakelijk. Wij ondersteunen daarbij en doen een uitspraak over de hoogte van het vermogen en eventuele voorliggende voorzieningen, die nodig zijn bij een aanvraag Participatiewet.

Het stoppen van een bedrijf is niet alleen bedrijfseconomisch een belangrijk besluit, ook in het persoonlijke leven van de ondernemer is dat zeer ingrijpend. Het is een soort “verlies”. Verlies van werk, inkomen, aanzien en ook vaak een gevoel van “iets niet goed gedaan hebben”. Daar is aandacht voor nodig en het verwerken van dit verlies is nodig om ruimte te maken voor nieuwe dingen. De ondernemerscoach maakt tijd voor deze verwerking.

Om de blik op de toekomst te krijgen gaat de coach met de ondernemer kijken waar mogelijkheden zijn en wat de ex-ondernemer daarvoor meebrengt. In het begeleidingstraject wordt vastgesteld op basis van de competenties en ervaring wat voor hem of haar op korte termijn de beste weg is naar financiële zelfredzaamheid. Is dat een baan in loondienst? Zo ja, in welke branche etc. De ondernemerscoach kan meehelpen en de weg wijzen om de ondernemer hier goed voor te positioneren.

Het hele traject wordt afgesloten middels een rapport en (doorgaans) een uitschrijving bij de kamer van koophandel.

De ondernemerscoaches

De begeleiding wordt uitgevoerd door één van onze ondernemerscoaches. De ondernemerscoach van IMK heeft veel ervaring in het begeleiden van ondernemers in alle levensfasen van een bedrijf. Hij stuurt op resultaat én heeft oog voor de menselijke kant van een traject. In een begeleidingstraject is in alle fasen dezelfde ondernemerscoach betrokken. Bij het werken met andere partijen heeft de ondernemerscoach een regierol.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft kennis en ervaring over bedrijven in vrijwel alle sectoren en branches alsmede over de vele aspecten die bij het ondernemen komen kijken. Deze kennis kan door de ondernemerscoaches worden geraadpleegd

Overname en financiering

Vragen? Neem contact op met het IMK!

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: