IMK sparren - FAQ & Manifest

IMK Sparren - FAQ

 • Je maakt je interesse kenbaar via ons contactformulier of op een van onze kennismakings-bijeenkomsten.
 • Je ontvangt een kort intakeformulier waarbij we je vragen naar wensen/eisen/vraagstukken en een mogelijke voorkeur voor sparringpartner.
 • Wij matchen je op basis van je wensen met de partner van je keuze of met iemand die we wellicht beter vinden passen. Ook regio speelt daarbij een rol. We adviseren je daar vrijblijvend in.
 • Er volgt een ‘chemiegesprek’ tussen jou en je beoogd sparringpartner. Dit kennismakinggesprek duurt een uur en op basis hiervan bepalen jullie beiden of de juiste chemie er is om een lange termijn sparringrelatie aan te gaan.
 • Is de chemie goed? Dan onderteken je een overeenkomst waarbij je afspreekt ten minste een jaar te sparren. Je betaalt hiervoor jaarlijks een fee. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar en er vindt altijd een evaluatiemoment plaats waar je kunt aangeven verder te willen of niet.
 • Is de chemie niet goed? Dan gaan we op zoek naar een andere sparringpartner.
 • Per jaar vinden er op gemiddeld zes afgesproken momenten gesprekken plaats van langere duur (2 á 3 uur). Mocht je tussentijds met een prangend dilemma of vraagstuk zitten, dan is er contact per mail of telefoon mogelijk en in voorkomende gevallen ook persoonlijk. Dat spreek je volledig met je sparringpartner af. Voor de jaarlijkse fee koop je ongeveer 25 ‘sparring uren’ in.

Jij geeft als ondernemer/DGA aan wat er besproken gaat worden en wanneer. Daarmee heb jij de verantwoordelijkheid voor het maken van de afspraken en het voorbereiden wat je uit het gesprek wilt halen. Van je sparringpartner mag je verwachten dat hij of zij voor deze onderwerpen een waardevol klankbord is en je uitdaagt waar nodig.

We zijn van mening dat goed sparren van waarde is en dat de 5.000 euro excl. BTW, die we jaarlijks vragen, heel erg redelijk is tegenover de waarde van het sparren met een IMK Sparringpartner. Het gaat ons expliciet om een langetermijnrelatie met commitment van zowel jou als ondernemer als van de sparringpartner. Dat zorgt voor een zekere diepgang in de sparringmomenten en dus ook wat jij er als ondernemer uithaalt. De eerste ondernemers die met ons werken hebben die jaarlijkse investering in zichzelf er graag voor over. Zij gúnnen zich zo een sparringpartner waarmee ze groeien als ondernemer en ervaren succesvoller en minder gestrest te zijn.

We zien dat we met IMK Sparren echt waarde toevoegen voor de ondernemer. Deels komt dat door de langere samenwerking en het wederzijdse vertrouwen wat daarmee ontstaat. De brede ervaring en persoonlijke aandacht is bovendien in overeenstemming met het tarief; we bieden zeer ervaren sparringpartners die zeker 25 uur beschikbaar zijn voor een ondernemer. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in jou als ondernemer, wat je bezighoudt in zaken en als mens. Bovendien zijn IMK Sparringpartners onafhankelijk, dat wil zeggen ze hebben geen ander doel dan samen met jou te sparren over die zaken waar jij het over wilt hebben. Het gelijkwaardige niveau van twee ondernemers die elkaars taal spreken gaat wat ons betreft vele malen verder dan een ondernemerscoach.

De ondernemer en sparringpartner bepalen samen wanneer en hoe lang ze sparren. Jij als ondernemer geeft hier richting aan. Uit ervaring zien we dat ca 6 keer per jaar een vaste sessie (bijvoorbeeld 2 – 3 uur) een goede basis geeft. Daarnaast zijn sparringpartners ook ad-hoc te bereiken voor tussentijdse zaken. Of dat nodig is en hoe vaak hangt van de specifieke situatie af.  Het tarief van €5.000,- excl. BTW per jaar is gebaseerd op ongeveer 25 uur sparren.

Op onze website staan de profielen van de IMK Sparringpartners. Al onze sparringpartners hebben veel en brede leiderschapservaring. Ervaring als ondernemer of op het hoogste niveau in een grote corporate onderneming. Elke sparringpartner heeft een andere achtergrond en ervaring die we proberen te matchen met de situatie en type vraagstukken van de ondernemer. De regio van de ondernemer en de sparringpartner spelen daarbij een belangrijke rol, want we willen reistijd beperken. Zo blijft er meer tijd om te sparren!

We vragen bij de ondernemer naar wensen/eisen/vraagstukken en een mogelijke voorkeur voor sparringpartner. Daarnaast houden we de reisafstand graag kort en dat betekent dat sparringpartner en ondernemer (bij voorkeur) in dezelfde regio wonen. IMK Sparren doet op basis van deze informatie een voorstel voor een passende sparringpartner. In een zogenaamd ‘chemiegesprek’ bepalen jij als ondernemer en de sparringpartner samen of de juiste chemie er is om een lange termijnrelatie aan te gaan in het sparren.

Nee. Als je het sparren echt voor je wilt laten werken en van waarde wilt laten zijn, dan is per vraagstuk eens een uurtje praten niet de manier. Het gaat IMK Sparren om een duurzame relatie tussen de ondernemer en sparringpartner en dat vraagt om een langetermijnrelatie met commitment van zowel jou als ondernemer als van de sparringpartner. Dat zorgt voor een zekere diepgang in de sparringmomenten en dus ook wat jij er als ondernemer uithaalt. De eerste ondernemers die met ons werken hebben dit bedrag er graag voor over en gúnnen zich zo een sparringpartner waarmee ze groeien als ondernemer en ervaren succesvoller en minder gestrest te zijn.

Jazeker. Door het sparren bouw je aan een vertrouwensrelatie met je sparringpartner. Samen kan je alles bespreken. Dat kunnen grote en kleine dingen zijn die je “tegen iemand aan wilt houden” omdat je daarmee je mening vormt en je beter of makkelijker besluiten neemt. Uit ervaring weten we dat veel ondernemers er vaak alleen voor staan; dat ze behoefte hebben aan iemand voor ruggespraak. Daarvoor is de IMK Sparringpartner beschikbaar.

Onze sparringpartners hebben heel veel Leiderschapservaring en die ervaring is zeer breed met een aantal specifieke accenten. Veel specialistische zaken hebben ze daardoor al eens aan de hand gehad, maar zijn daarmee geen specialist. De sparringpartner is wel een goed klankbord voor vakinhoudelijke zaken. Voor echt specialistische hulp kunnen ondernemer en sparringpartner overleggen waar die te vinden is. Veelal kan de sparringpartner in zijn netwerk die hulp wel vinden en verbinden. Bovendien kan hij of zij natuurlijk ook de andere IMK Sparringpartners vragen. Daarbij blijft de sparringpartner altijd onafhankelijk en stelt dus nooit anderen voor waarbij hij zakelijk belang heeft. Dat zou immers de openheid van de gesprekken nadelig beïnvloeden.

Nee. In het algemeen richt een (business) coach zich op de persoon en is de ervaring van de coach vooral die met coachen. Een IMK Sparringpartner brengt jarenlange leiderschapservaring in het bedrijfsleven mee, spreekt dezelfde taal en is daarmee een effectief klankbord voor de ondernemer. De sparringpartner kan zich met diens brede ondernemerservaring óók goed inleven in de bedrijfsmatige vraagstukken van jou als ondernemer. Een IMK Sparringpartner richt zich op de persoon achter de ondernemer én op je onderneming. Bovendien wordt door de langetermijnafspraak en gerichte persoonlijke aandacht de diepgang van een sparringrelatie groot.

Een toezichthoudende rol staat in het algemeen meer op afstand van de ondernemer dan een sparringpartner. Dat is ook logisch, want de toezichthoudende rol heeft een vorm van zeggenschap over de onderneming in zich. Dat vraagt meer afstand om dat goed te doen. Daarbij wil niet elke ondernemer een deel van zijn zeggenschap uit handen geven aan een toezichthoudend orgaan. Ook in deze situaties kan een sparringpartner via IMK Sparren te uitkomst bieden; deze kan met je meekijken en houdt een spiegel voor waar nodig, maar op een veel persoonlijker niveau dan via een RvT of RvC.

Nee. Een sparringpartner maakt geen schriftelijke rapporten over vraagstukken en is niet je business consultant. Een IMK Sparringpartner kan tijdens het sparren wel een vraagstuk bespreken met je als ondernemer, waarbij jullie dat samen van verschillende invalshoeken bekijken en elkaars ervaring toevoegen; op basis daarvan kan de ondernemer zijn conclusie trekken of op nieuwe ideeën komen.

Onze principes en waarden die we altijd gebruiken bij het sparren hebben we uitgeschreven in een Manifest. Dat staat op de website. Kort samengevat zijn dit de hoofdpunten:

 • We blijven onafhankelijk maar wel betrokken
 • We zijn mensgericht, oprecht vanuit de ‘care’ gedachte
 • We zijn positief, opbouwend, wel kritisch vanuit de ‘dare’ gedachte
 • We acteren vanuit het principe ‘ondernemend voor ondernemers’
 • We werken vanuit een vertrouwenspositie, zorgen voor een veilige situatie. Stellen ons kwetsbaar op en verwachten dat ook van de ondernemer/DGA.

Sparren kan in principe overal. Onze ervaring leert dat het effectiever is als het niet bij de ondernemer op kantoor is maar op een andere locatie. Dat kan zijn bij de sparringpartner of een meer neutrale locatie. Ook kan het bijvoorbeeld op locatie van IMK Sparren: Kasteel De Viersprong in Woudenberg (zie mkbpark.nl).

IMK sparren Manifest - De 5 principes

 1. We blijven onafhankelijk maar wel betrokken
  De sparringpartners van IMK sparren zullen niet afhankelijk zijn of worden van de activiteiten die zijn voor de ondernemers/DGA’s verrichten. De sparren activiteit is voor de sparringpartners een neventaak. Geen ‘uurtje factuurtje’ gedrag. We zijn oprecht betrokken bij de ondernemers met wie we sparren.
 2. We zijn mensgericht, oprecht vanuit de ‘care’ gedachte
  Als sparringpartners zijn we ons ervan bewust dat we mede geselecteerd zijn op onze mensgerichtheid en we acteren volgens de ‘menselijke maat’, we zijn daarnaast getraind in de ‘care’ gedachte
 3. We zijn positief, opbouwend, wel kritisch vanuit de ‘dare’ gedachte
  Als sparringpartners hebben we een positieve kijk op het leven en dus ook op het ondernemen, we zien kansen, mogelijkheden tot verbetering. We zijn wel kritisch, niet omdat fouten verkeert zijn, maar vanuit het uitgangspunt dat het soms beter kan. We helpen om dat te laten zien. We dagen uit, zijn opbouwend. We verwachten van de ondernemers waarmee we sparren ook een ‘care en dare’ benadering.
 4. We acteren vanuit het principe ‘ondernemend voor ondernemers’
  We laten ons vergoeden voor onze sparringpartner activiteiten omdat we erin geloven dat deze van waarde zijn voor de ondernemer/DGA en zijn of haar onderneming. Die vergoeding bestaat bij de start uit een basisbedrag, waarvan een verantwoord deel wordt afgedragen aan de ondersteunende IMK sparren organisatie. De vergoeding voor de sparring partner kan zich – in overleg met de DGA – ook ontwikkelen tot resultaat afhankelijke vergoedingen.
 5. We werken vanuit een vertrouwenspositie, zorgen voor een veilige situatie. Stellen ons kwetsbaar op en verwachten dat ook van de ondernemer/DGA.
  Uitgangspunt van IMK sparren is dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen ondernemer/DGA en sparringpartner. Veiligheid, alles kan gezegd worden. Het is dé voorwaarde om het sparren succesvol te laten zijn. Dit betekent dat beiden zich kwetsbaar opstellen en ‘werken’ aan de vertrouwensrelatie. De IMK sparren organisatie ondersteunt bij de matching en zal gedurende het proces monitoren.

IMK Sparren - Algemene voorwaarden

1. Algemeen
01.1 Met de Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de partij die opdracht geeft.
01.2 De opdracht wordt door de Opdrachtgever verstrekt aan IMK Sparren B.V. (“IMK Sparren”)
01.3 De Opdracht wordt namens IMK Sparren uitgevoerd door een door IMK Sparren geselecteerde IMK Sparring Partner (“ISP”).

2. Toepasselijkheid
Alle aan IMK Sparren verstrekte opdrachten (waaronder vervolgopdrachten) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door IMK Sparren van een aanbod van een Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)
voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
03.1 De overeenkomst wordt aangegaan nadat tussen de Opdrachtgever en één van de ISP een “kennismakingsgesprek” heeft plaatsgevonden. Dit “kennismakingsgesprek” is voor de Opdrachtgever kosteloos en vrijblijvend.
03.2 wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een andere periode is aangegaan.
03.3 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk.
03.4 Uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd van het contract, zullen partijen in overleg treden over het voortzetten van het traject en de condities waaronder het traject wordt voortgezet.

4. Uitvoering van de opdracht
04.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverbintenis.
04.2 Opdrachtgever zal met de ISP in onderling overleg de invulling van de overeenkomst afspreken. Uitgangspunt is circa 25 uur aan contacturen (“Sparren”) op jaarbasis in een aantal vaste sessies en met flexibiliteit als dat nodig is.
04.3 De dienstverlening van IMK Sparren aan Opdrachtgever zal plaatsvinden op basis van het door IMK Sparren opgestelde Manifest.

5. Geheimhouding
05.1 Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht heeft tot bekendmaking, verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot de informatie die IMK Sparren via Opdrachtgever te weten komt, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords, tegenover derden.
05.2 IMK Sparren is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval IMK Sparren voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
05.3 IMK Sparren zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door haar ingeschakelde ISP’s.
05.4 Mocht ondanks alle voorzorgsmaatregelen sprake zijn van een datalek en informatie van Opdrachtgever (mogelijk) ter kennis van derden zijn gekomen, zal IMK Sparren Opdrachtgever hier per omgaande over informeren.

6. Honorarium
06.1 Het aan IMK Sparren toekomende honorarium wordt bepaald zoals omschreven in de opdrachtbevestiging en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
06.2 In de opdrachtbevestiging zal aangegeven worden of het honorarium in één termijn (per jaar), in 4 termijnen (kwartaal) of in 12 termijnen (per maand) wordt gefactureerd.
06.3 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Alleen door betaling door overmaking op één van de ten name van IMK Sparren gestelde bank of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de Opdrachtgever.

7. Aansprakelijkheid
07.1 IMK Sparren zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van IMK Sparren in de gegeven omstandigheden kan worden verwacht.
07.2 Indien een fout wordt gemaakt, doordat Opdrachtgever aan IMK onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is IMK Sparren voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
07.3 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van IMK Sparren die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is IMK Sparren voor die schade slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag waarop de door IMK Sparren afgesloten Beroep Aansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanspraak geeft, inclusief het eigen risico dat IMK Sparren in verband met die verzekering draagt
07.4 In geval, om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt uit hoofde van de Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering (BAV), is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het aan Opdrachtgever gefactureerde honorarium.
07.5 IMK Sparren is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of directe bedrijfsschade, winstderving en dergelijke.
07.6 Opdrachtgever vrijwaart IMK Sparren voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
07.7 IMK Sparren is te allen tijde verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken, waarbij de opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

8. Geheimhouding
IMK Sparren mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren, en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van IMK Sparren in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van relatiebeheer.

9. Geheimhouding
09.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en IMK Sparren waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
09.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en IMK Sparren waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.