De betreffende passages zijn hieronder opgenomen.

Starten als zelfstandige
De leden van de VVD-fractie ondersteunen de mogelijkheid om arbeidsgehandicapten ook te begeleiden naar het starten als zelfstandige. Zij vragen zich af wat de mogelijkheden op dit moment zijn en vragen of de regering meer instrumenten ziet om dit verder te stimuleren. Daarnaast vragen deze leden zich af welke kansen de WWNV met zich meebrengt voor mensen met verminderd verdienvermogen die een stap willen zetten naar zelfstandig ondernemerschap in plaats van werkzaam zijn in loondienst. Zij vragen welke instrumenten voor deze mensen worden ingezet om dit te bevorderen. De regering stelt het op prijs dat de leden van de VVD-fractie de mogelijkheid ondersteunen om arbeidsgehandicapten ook te begeleiden naar het starten als zelfstandige. Mensen met een arbeidsbeperking die willen starten als zelfstandige kunnen nu ondersteuning krijgen in het kader van de Wet WIA of de Wajong. Ook bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden kunnen een beroep doen op de Wet WIA. UWV kan voorzieningen als een starterskrediet, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen verstrekken. Ook kan UWV een vergoeding geven voor de aanpassing van de arbeidsplaats. Starters kunnen tot maximaal een jaar na de start voor begeleiding in aanmerking komen. De regering vindt de huidige instrumenten voor startende zelfstandigen met een arbeidsbeperking voldoende. Na inwerkingtreding van de WWNV zijn gemeenten verantwoordelijk voor de voorzieningen van bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking die starten als zelfstandige. Een gemeente kan hun ondersteuning bieden vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Zijn er naast inkomensondersteuning en krediet op grond van het Bbz nog andere ondersteunende voorzieningen nodig – bijvoorbeeld begeleiding, hulpmiddelen en een aanpassing van de arbeidsplaats – dan kunnen gemeenten die vergoeden uit het participatiebudget. Het Bbz is er voor mensen die zich volledig op het zelfstandig ondernemerschap richten en na een startperiode op eigen benen kunnen staan. Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking die door een verminderd verdienvermogen onvoldoende inkomsten kunnen verwerven als zelfstandig ondernemer, ook laten starten als zelfstandige zonder het Bbz toe te passen. De voorwaarde geldt dan niet dat men na de startperiode zelfstandig een inkomen moet kunnen verdienen en niet meer afhankelijk is van een uitkering. Gemeenten kunnen ondersteunende voorzieningen bieden vanuit het participatiebudget en het inkomen aanvullen tot de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Gemeenten bepalen zelf of zij voor bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden de start als zelfstandige de meest geschikte weg naar integratie op de arbeidsmarkt vinden. De leden van de VVD-fractie merken op dat een zelfstandige bij wie het inkomen twee jaren achter elkaar ten minste het WML bedraagt voor de voorzieningen een beroep kan doen op de Wet WIA. Deze leden vragen de regering dit nader uiteen te zetten, nu de WIA immers een werknemersverzekering is. De leden van de PvdA-fractie constateren dat wanneer een zelfstandige die gestart is vanuit de WWNV, twee jaar een inkomen ter hoogte van het minimumloon verdient, hij/zij een beroep kan doen op de WIA-voorzieningen. Zij vragen waarom er wordt gesproken over de eis van het minimumloon. De leden van de PvdA-fractie merken voorts op dat pagina 10 van de memorie van toelichting meldt dat wanneer een zelfstandige die gestart is vanuit de WWNV twee jaar inkomen ter hoogte van het minimumloon verdient, een beroep kan doen op de WIA-voorzieningen. Zij vragen waarom er wordt gesproken over de eis van het minimumloon. De Wet WIA kent sinds 2010 de mogelijkheid om voorzieningen toe te kennen aan bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking die willen starten als zelfstandige. Met de inwerkingtreding van de WWNV komt die mogelijkheid voor deze groep te vervallen. Dan is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de start als zelfstandige. Voor mensen uit de WWNV-doelgroep die in loondienst gaan werken en voorzieningen nodig hebben en twee jaar het minimumloon hebben verdiend, wordt aangenomen dat zij een stabiele plek op de arbeidsmarkt hebben. Dan komen zij voor de verstrekking van voorzieningen onder de werknemersverzekeringen te vallen en kunnen zij een beroep doen op de Wet WIA. De regering heeft deze lijn doorgetrokken naar mensen met een arbeidsbeperking die vanuit de WWNV als zelfstandige zijn gestart. Ook zij kunnen een beroep doen op de Wet WIA, nadat is voldaan aan de eis van twee jaar het minimumloon verdienen.

Bron: Kamerstuk 33 161, nr 9.