Deze gedragslijn werd in 2007 met het oog op transparantie en ten behoeve van het aantrekken van kenniswerkers nader gespecificeerd door middel van een puntensysteem dat werd vastgelegd in een beleidsregel. Een aanpassing volgde in 2010 in de Beleidsregel advisering toelating vreemdelingen als zelfstandig ondernemer in Nederland 2010. Met het puntensysteem wordt vooraf zichtbaar wat wordt verwacht van een vreemdeling aan activiteiten als zelfstandig ondernemer en welke bescheiden hij moet indienen ter staving daarvan. Hierdoor kan de vreemdeling zelf vóóraf de kans op toelating inschatten.

Meer informatie: Wijziging van Beleidsregel advisering toelating vreemdelingen als zelfstandig ondernemer in Nederland 2010 – SC196790 (pdf-bestand)