Over de wijze waarop dat vanaf 1 januari 2014 zal geschieden zullen de gemeenten voor 1 november 2013 geïnformeerd worden. Onveranderd blijft dat het beeld van de uitvoering uiterlijk op 28 februari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het beeld van de uitvoering betrekking heeft door de minister wordt ontvangen en dat de betaling van de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de WWB voor het lopende vergoedingsjaar wordt opgeschort indien de minister het beeld van de uitvoering niet heeft ontvangen op voormelde datum.

Meer informatie: Wijziging van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in verband met het vervallen van Digitaal Verantwoordingssysteem (pdf-bestand)