De Wet werken naar vermogen (WWNV), die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, bevat maatregelen waarmee het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Veel werkgevers zijn al actief. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt.  Met het nieuwe instrument loondispensatie betalen werkgevers straks alleen het gedeelte dat deze werknemers ook daadwerkelijk produceren. De overheid vult dat dan aan tot maximaal het minimum loon. Daarmee krijgen meer mensen die nu nog langs de kant staan kans op een baan. Bij de presentatie van het wetsontwerp kondigde staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verder een topconferentie aan die het ministerie samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert. Hiervoor worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het aan werk helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met VNO-NCW zijn ook afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van 5.000 extra werkervaringsplaatsen voor mensen uit deze doelgroep.

Uitvoering
De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari 2013 in werking treedt. De Wet werk en bijstand (WWB) zal opgaan in de nieuwe wet. De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken. Jonggehandicapten die voor 1 januari 2012 onder de Wajong vielen, blijven bij het UWV. Dit geldt ook voor mensen die na die datum nog in de Wajong komen, volledig arbeidsongeschikt zijn en dat ook zullen blijven. Gemeenten gaan per 1 januari 2013 jonggehandicapten met arbeidsvermogen ondersteuning bieden. Een jaar later komt daar de groep bij die dit jaar nieuw in de Wajong komt, maar wel (deels) kan werken. Er is dus sprake van een gefaseerde instroom in de WWNV. Voor de uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taak gaat geld over van het UWV naar de gemeenten. Het gaat om een bedrag dat oploopt tot structureel 116 miljoen euro. Verder worden vanaf 2013 de bestaande re-integratiebudgetten voor de WSW en de WWB gebundeld. Per saldo hebben gemeenten met dit gebundelde budget in 2015 circa 2,6 miljard euro beschikbaar.

Ondersteuning
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), directeuren van Sociale Diensten (Divosa) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richten samen een zogenoemd Transitiebureau WWNV op. De staatssecretaris zal dit financieel ondersteunen. Dit bureau gaat gemeenten de komende tijd, samen met het UWV en de branche-organisatie van SW bedrijven (Cedris), ondersteunen bij de invoering van de nieuwe wet. Het kabinet heeft voor de zogenoemde herstructureringsfaciliteit WSW 400 miljoen euro beschikbaar gesteld. Gemeenten hebben tot 1 mei van dit jaar de gelegenheid om plannen in te dienen voor ondersteuning bij de noodzakelijke hervorming van de sociale werkvoorziening. Meer informatie: