Intrekking WWIK per 1 januari 2012
Het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK), waarvan de beoogde inwerkingtreding is gesteld op 1 januari 2012, ligt momenteel ter goedkeuring voor bij de Eerste Kamer. Ingeval het wetsvoorstel tot wet wordt verheven, worden kunstenaars die vanaf die datum een beroep doen op de WWB geacht – net als anderen – actief naar werk te zoeken om in de eigen bestaanskosten te voorzien, eventueel ook buiten de kunstsector.

De staatssecretaris heeft in een brief van 20 januari 2011 de uitvoerende centrumgemeenten verzocht (aankomende) kunstenaars actief en vroegtijdig te informeren over de intrekking van de WWIK. Dit mede omdat niet in overgangsrecht is voorzien voor kunstenaars die vóór 1 januari 2012 al gebruikmaken van de regeling.

Microkrediet en coaching voor startende zelfstandige kunstenaars

Bij de plenaire behandeling van de intrekking van de WWIK (32701) is door de Tweede Kamer een motie aangenomen op het terrein van microkrediet en coaching. In deze motie wordt de regering verzocht om te bevorderen dat gemeenten de beschikbaarheid van private faciliteiten op het gebied van microkrediet en begeleiding/coaching actief bekend maken onder startende zelfstandige kunstenaars. Met de Kamer is het kabinet van mening dat microkrediet en coaching in de praktijk van belang kunnen zijn voor een succesvolle stap naar zelfstandig ondernemerschap. Het bevorderen van kleinschalig ondernemerschap is belangrijk. Het levert een bijdrage aan de economische dynamiek en kan een instrument zijn voor re-integratie. In bijlage 8 vindt u een aantal initiatieven op het gebied van microkrediet en coaching. Gemeenten worden verzocht om de mogelijkheden actief bekend te maken onder startende zelfstandige kunstenaars.