5. Vaststelling macronorm baten kapitaalverstrekking Bbz voor het jaar 2018

Met ingang van het jaar 2013 zijn de baten bijstand bedrijfskapitaal genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Dit landelijke gemiddelde, de macronorm, is vastgesteld aan de hand van de som van de baten in verband met de bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal van alle gemeenten over vijf jaren, gedeeld door de som van de lasten in verband met verleende bijstand ter voorziening in de behoefte van bedrijfskapitaal van alle gemeenten over dezelfde vijf jaren.

Door toepassing van de in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 opgenomen systematiek zou de macronorm voor het jaar 2018 op grond van de realisaties van lasten en baten over de jaren 2012 tot en met 2016 moeten worden vastgesteld op 105,8%. De VNG heeft aandacht gevraagd voor de gevolgen van deze relatief sterke verhoging van het normpercentage voor de kredietverstrekking bedrijfskapitaal Bbz. Met de invoering van de normbatenregeling in 2013 is beoogd een (extra) financiële prikkel in te bouwen met als doel
1. een beter kredietbeheer door gemeenten;
2. meer selectiviteit bij het verstrekken van leningen.

Inmiddels is uit onderzoek bij gemeenten gebleken dat de normbatenregeling hierop maar beperkt invloed heeft. Voor mij is dit aanleiding om de financieringssystematiek van het Bbz 2004, inclusief de normbatenregeling, te heroverwegen. Om die redenen heb ik besloten de macronorm voor het jaar 2018 lager vast te stellen, namelijk op 91,4%. Dit is het gemiddelde van het laatst gerealiseerde percentage van 105,8% en het voor het jaar 2017 geldende percentage van 77,0%. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 december 2017.

8. Werkwijzer aan de slag met parttime ondernemen

In december 2017 heeft Divosa de werkwijzer aan de slag met parttime ondernemen uitgebreid met een hoofdstuk over parttime ondernemen in een sociale coöperatie. Met coöperatief parttime ondernemen kunnen gemeenten ook ondernemingsgezinde bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bedienen. Dat vraagt echter ook meer van een gemeente.

Het uiteindelijke doel is zelfredzaamheid en uitstroom uit de Participatiewet.

Mede door klantmanagers van de gemeenten Tilburg, Venlo, Groningen, Zoetermeer en Enschede is het werkblad «Een (parttime) onderneming?» ontwikkeld, voor mensen met een uitkering die overwegen om voor zichzelf te beginnen.