2. Aanpassing verdeelsystematiek inkomensdeel WWB/Participatiewet in 2015

Brede verkenning
In de verzamelbrief van 21 december 2012 bent u erover geïnformeerd dat in 2012 een brede verkenning is uitgevoerd om te komen tot een nieuw of verbeterd verdeelmodel voor de gebundelde uitkering voor inkomensvoorzieningen (inkomensdeel). Via de gebundelde uitkering (op grond van artikel 69, WWB) worden de middelen aan gemeenten verstrekt voor inkomensvoorzieningen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ en voor levensonderhoud aan beginnende zelfstandigen op grond van het Bbz 2004. Na bestuurlijk overleg met de VNG is aan het einde van de verkenning besloten dat vier varianten nader zullen worden onderzocht: verbeteringen aan de huidige verdeelsystematiek, de multiniveau-analyse, de verschillenanalyse en het trendmodel.

Aanpassing verdeelsystematiek in 2015
In overleg met de VNG is besloten dat invoering per 2015 wordt beoogd. Aanvankelijk was het streven de nieuwe of verbeterde verdeelsystematiek in te voeren in 2014. De nieuwe planning biedt ruimte om de gevolgen van het Regeerakkoord, met name de Participatiewet, zorgvuldig mee te nemen. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 wordt de huidige doelgroep van de WWB uitgebreid met mensen met een arbeidsbeperking (vanuit de Wajong en de Wsw). Omdat deze doelgroep mogelijk anders over de gemeenten is verdeeld dan de huidige WWB-populatie moet hiermee rekening worden gehouden bij de aanpassing van de verdeelsystematiek.

Uitwerking van de varianten
Voor de uitwerking van drie varianten zijn via een Europese aanbesteding verschillende onderzoeksbureaus geselecteerd. Het vierde onderzoek, naar het verdeelmodel op basis van de multiniveau-analyse, zal vanwege de specifieke kennis en ervaring door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) worden ontwikkeld. De onderzoeken zijn in juni 2013 gestart. Zie ook het bericht op het Gemeenteloket. Begin volgend jaar zullen de varianten worden afgerond, waarna – evenals in de verkenningsfase – een bestuurlijke conferentie zal worden georganiseerd. In het voorjaar van 2014 zal de staatssecretaris van SZW een keuze maken voor één van de verdeelmodellen, waarna de gekozen verdeelsystematiek moet worden vertaald in de regelgeving, zodat de middelen vanaf 2015 kunnen worden toegekend op grond van de nieuwe verdeelsystematiek.

Ontschotting budgetten in het sociaal domein
De onderzoeken naar de verdeelsystematiek voor de Participatiewet kent een samenhang met het perspectief van een ontschotting van de budgetten in het sociaal domein zoals de minister van BZK heeft geschetst in de decentralisatiebrief aan de Tweede Kamer (van 19 februari 2013). In 2013 zullen hiertoe verschillende onderzoeken plaatsvinden. Op termijn kunnen de uitkomsten hiervan leiden tot politieke besluitvorming over de vormgeving van een ander financieringsarrangement voor regelingen in het sociaal domein (waaronder de Participatiewet). <span style=text-decoration: underline