Het Transitiebureau WWNV ondersteunt gemeenten op verschillende manieren. Binnen het Transitiebureau heeft Divosa een belangrijke rol bij het ondersteunen van gemeentelijke managers en uitvoerders. Daarvoor is een tijdelijke, regionale ondersteuningsstructuur gestart, waarin 30 regionale coördinatoren uit de arbeidsmarktregio’s een belangrijke rol hebben.

De VNG zal zich binnen het Transitiebureau met name richten op de bestuurlijke kant van de implementatie: de wethouders en de raadsleden. In het Transitiebureau vindt afstemming van de gezamenlijke activiteiten plaats. Belangrijke thema’s, zoals de dienstverlening aan werkgevers, zullen in het ondersteuningsaanbod aandacht krijgen. Het Transitiebureau WWNV zal zijn activiteiten waar mogelijk en waar nodig in samenhang uitvoeren met de activiteiten van het Transitiebureau begeleiding WMO en aansluiten op de activiteiten bij de hervormingen in de jeugdzorg en het passend onderwijs.

Het Transitiebureau WWNV werkt ook nauw samen met de Programmaraad. De Programmaraad is een samenwerkingsverband van UWV, VNG en Divosa dat de gemeenten met name zal ondersteunen bij de implementatie van de wijziging van de Wet SUWI. Als gevolg van deze wetswijziging zal de samenwerking tussen UWV en gemeenten niet langer geïntegreerd plaatsvinden, maar aanvullend op elkaar. De Programmaraad heeft hiervoor drie werkgroepen ingesteld die zich respectievelijk richten op de dienstverlening aan de werkzoekende, de dienstverlening aan werkgevers en de informatisering en shared services. In een volgende Verzamelbrief zal meer aandacht worden besteed aan de activiteiten van het Transitiebureau.