De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het mogelijk om lang openstaande vacatures en onnodige werkloosheid te voorkomen en zo bij te dragen aan een sterkere economie. De sectorbeschrijvingen dragen ook bij aan regionale arbeidsmarktagenda’s van gemeenten en UWV voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn een initiatief van sociale partners, VNG en het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). UWV heeft deze taak in 2012 na de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen overgenomen.

Op termijn tekort aan verzorgenden en artsen
De afgelopen jaren is de werkgelegenheid in de zorg gestaag gegroeid. Ook de komende jaren neemt de behoefte aan zorg toe, maar de werkgelegenheid groeit waarschijnlijk minder snel vanwege overheidsmaatregelen om de zorgkosten te beheersen. Op de korte termijn worden er daarom geen grote tekorten verwacht in de sector. Voor de middellange termijn wordt er wel een tekort aan onder meer artsen en verzorgenden verwacht. Ook op de lagere niveaus en in ondersteunende functies blijven er baankansen, maar daar doen zich de komende jaren geen tekorten voor en is de concurrentie dus groot. Er zijn overigens grote verschillen tussen regio’s. In algemene zin lijkt de werkgelegenheid in de zorg op de lagere mbo-niveaus af te nemen en op de hogere mbo-niveaus juist toe te nemen. De zorg biedt derhalve met name gunstige perspectieven voor schoolverlaters en zij-instromers met een opleidingsniveau vanaf mbo 3. Probleem voor zij-instromers is dat doorgaans een meerjarige omscholing noodzakelijk is om in de tekortberoepen te werken. Dat is niet voor iedereen aantrekkelijk en haalbaar.

Metaal verwacht tekorten door vergrijzing
Ondanks de economische tegenwind zijn er in de metaalindustrie ook nu vacatures die moeilijk zijn te vervullen, bijvoorbeeld voor gespecialiseerde lassers en cnc-verspaners. De werkgelegenheid krimpt, maar in sommige segmenten – zoals de hightech of de maintenance – zijn er groeimogelijkheden. Werkgevers verwachten op termijn een grote vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing. Vanuit het onderwijs komen te weinig gediplomeerden beschikbaar voor de sector. Hierdoor zijn er op de middellange termijn grotere tekorten te verwachten, zeker als de economie weer aantrekt. Door de verwachte tekorten aan technisch opgeleid personeel zijn de perspectieven in de metaalindustrie voor schoolverlaters redelijk tot goed. Voor uitkeringsgerechtigden zijn de perspectieven redelijk. Met name in de kleinmetaal zijn er mogelijkheden voor laagopgeleiden. Ook zijn er opleidingstrajecten voor zij-instromers mogelijk, zeker als de economie weer aantrekt. Ook hier geldt dat er met name kansen liggen vanaf mbo-niveau 3.

Krimp in werkgelegenheid en vacatures bij de overheid
De werkgelegenheid bij de overheid staat onder druk. Met name bij gemeenten en bij Defensie is het aantal banen de laatste jaren afgenomen. Wel blijft er bij Defensie behoefte aan nieuw personeel bestaan. Het gaat dan met name om startfuncties voor jongeren. De komende jaren zet de krimp bij de overheid naar verwachting door onder druk van bezuinigingen. In weerwil van deze krimp neemt het aantal vacatures na 2015 mogelijk weer toe als gevolg van de vergrijzing. Ook neemt het gevraagde opleidingsniveau verder toe. Gevolg is dat er op de middellange termijn knelpunten worden verwacht, bijvoorbeeld bij specialistische en technische hbo-functies bij de Rijksoverheid, bij sociaalwetenschappelijke functies, in het hoger kader bij politie en bij Defensie voor ICT-functies. Ondanks de krimp bij de overheid lopen er bemoedigende  initiatieven om kansen te bieden voor mensen  met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld is het convenant UWV-Defensie, waarin is afgesproken dat UWV vijfhonderd kandidaten aanlevert voor banen bij Defensie. Dit aantal is in 2012 met 1200 ruimschoots gehaald. Zo wordt ook een arbeidsperspectief voor laaggeschoolden gerealiseerd. Meer informatie: