Volgens de huidige inzichten zullen gemeenten in 2014 minder uitgeven dan bij de vaststelling van het voorlopige budget werd verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in het Centraal Economisch Plan 2014 (CEP) de geschatte werkloosheidsontwikkeling voor 2014 en de geraamde bijstandsvolumes gepubliceerd. Het geschatte aantal werklozen in 2014 is met ca. 8% naar beneden bijgesteld ten opzichte van de schatting in de MEV vorig jaar (waarop het voorlopige macrobudget is gebaseerd). Daarnaast blijkt op basis van gegevens van het CBS dat het werkelijke gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen in 2013 lager is uitgevallen dan het volume waarmee bij de berekening van het voorlopig budget 2014 rekening is gehouden. Dit leidt niet tot aanpassing van het macrobudget voor 2013, maar zal wel gaan leiden tot aanpassing van het macrobudget voor 2014.

Het macrobudget zal in lijn met de verwachting omtrent de lagere uitgaven aangepast worden. Op grond van de huidige inzichten wordt gemeenten geadviseerd rekening te houden met een daling van het macrobudget 2014 in de orde van grootte van 8% ten opzichte van het voorlopige macrobudget 2014 zoals dat in september 2013 over gemeenten is verdeeld. Het CPB zal in juni nog een nieuwe werkloosheidsraming maken. Zoals gebruikelijk zal SZW daarna het nader voorlopig budget 2014 bekend maken, waarin deze juniraming zal worden verwerkt. In september wordt het macrobudget voor 2014 definitief vastgesteld.

Bron: Gemeenteloket