De fusie leidt naar verwachting tot het herplaatsen van 300 à 400 medewerkers en de sluiting van circa 25 kantoren, hetgeen tot een jaarlijkse besparing van €80 miljoen zal leiden. Deze eerder aangekondigde reorganisatie is het gevolg van de invoering van het Digitale Ondernemersplein onder het Kabinet Rutte I.

Ingrijpende reorganisatie
De reorganisatie van de Kamer van Koophandel en Syntens is een complex en ingrijpend proces. Circa 25 kantoren zullen gesloten worden en het aantal fte’s zal afnemen van circa 2230 in 2012 naar 1495 in 2014. Dit leidt naar verwachting tot het herplaatsen van 300 à 400 medewerkers. Er zullen maximale inspanningen worden gedaan om deze medewerkers binnen de nieuwe organisatie te herplaatsen dan wel te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Gedwongen ontslagen kunnen echter niet worden uitgesloten. Met deze eerder aangekondigde reorganisatie wordt de Kamer van Koophandel gemoderniseerd en het Digitale Ondernemersplein (1 loket voor ondernemers) ingevoerd, zoals door het Kabinet Rutte I reeds was besloten. De samenvoeging leidt tot een besparing van circa 80 miljoen euro.

Digitale Ondernemersplein
Met de integratie van de Kamers van Koophandel en Syntens tot één ZBO wordt de wens van het kabinet voor een fundamentele nieuwe inrichting van de dienstverlening aan ondernemers doorgevoerd: het Digitale Ondernemersplein. Het Digitale Ondernemersplein is één digitaal loket voor alle ondernemers. Ondernemers kunnen daar niet alleen terecht voor alle informatie, voorlichting en advies over starten, ondernemen, internationale handel en innovatie, maar ook voor allerlei andere overheidszaken en transacties zoals registratie, belastingen, subsidies en vergunningen. De Kamer van Koophandel gaat dit Digitale Ondernemersplein ontwikkelen en beheren. Het is de bedoeling dat alle voor ondernemers relevante publieke dienstverleners, en in een latere fase mogelijk ook op ondernemers gerichte private organisaties, aansluiten op dit Digitale Ondernemersplein. Daarnaast komen er fysieke Ondernemerspleinen waar aanvullende dienstverlening plaatsvindt.

Vraaggericht en digitaal
Met deze reorganisatie verandert de Kamer van Koophandel van een aanbodgerichte in een vraaggerichte organisatie. Het aantal front offices in de regio zal worden teruggebracht naar 19. Inschrijving en wijzigingen in het Handelsregister, het deponeren van jaarstukken en algemene voorwaarden en de verstrekking van exportdocumenten lopen in de toekomst vrijwel volledig digitaal. De Kamer van Koophandel zal als publieke dienstverlener, daar waar de markt het niet zelf kan, ondernemers, met name starters en het MKB, regionaal ondersteunen in het beter benutten van groeimogelijkheden. Welke projecten en activiteiten dat zullen worden, zal sterk afhangen van de plannen van een vijftal regionale adviesraden en één centrale adviesraad waarin met name werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. Zij bepalen in hoge mate de vraag en behoefte aan ondersteuning door de nieuwe organisatie.

Bron: KvK