Het adviesorgaan, waarin de VNG, centrale werkgever- en werknemerssorganisaties zijn vertegenwoordigd heeft sinds zijn oprichting in 2002 veel adviezen, analyses, onderzoeken en handreikingen over arbeidsmarkt en re-integratievraagstukken uitgebracht. Deze zullen via de site van RWI nog een jaar beschikbaar zijn.

Klankbordgroep
Eerder is afgesproken de verbetering en het gebruik van de arbeidsmarktinformatie wel gezamenlijk verder te brengen na opheffing van de RWI. De VNG en landelijke sociale partners, UWV en SBB zijn onlangs gestart met de nieuwe klankbordgroep sectorale arbeidsmarktanalyses.   

Arbeidsmarktanalyses
Deze werkgroep beoogt te komen tot een verbetering van sectorale en regionale arbeidsmarktanalyses. Deze analyses kunnen vervolgens worden gebruikt voor het formuleren van gezamenlijk (landelijk en regionaal) arbeidsmarktbeleid. Het gebruikersperspectief staat voorop. Later in 2012 zullen de eerste produkten verschijnen.    Daarnaast zal in de werkgroep werkgeversdienstverlening van de VNG, UWV en Divosa een werkplan worden ontwikkeld om regio’s en gemeenten te helpen bij het gebruik van arbeidsmarktinformatie, het duiden en betekenis geven.

Bron: VNG