Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) bouwen geen of slechts weinig aanvullend pensioen op, waardoor ze na hun werkzame leven – veel vaker dan werknemers – grotendeels zijn aangewezen op de AOW. De maatschappelijke impact hiervan wordt alleen maar groter door veranderende arbeidsrelaties: de ‘life time job’ bij één werkgever met de bijbehorende onafgebroken pensioenopbouw wordt zeldzaam. Tegelijkertijd zijn er steeds meer tijdelijke contracten, uitzendkrachten en zzp’ers met een gebrekkige pensioenopbouw. De pensioensector voelt zich zeer betrokken bij deze problematiek en wil graag een bijdrage leveren aan oplossingen. De Pensioenfederatie heeft de materie in kaart gebracht in een rapport met aanbevelingen om op korte termijn tot verbetering van de pensioensituatie van zzp’ers te komen. Anders dan staatssecretaris Klijnsma, die zich blijkens haar brief van 18 maart aan de Tweede Kamer vooral richt op oplossingen in de derde pijler, ziet de Pensioenfederatie juist ruimte in de tweede pijler, dus in de arbeidsgerelateerde pensioenen. Door de in de tweede pijler al goeddeels bestaande ruimte te benutten kunnen de gewenste ‘quick wins’ relatief snel, gemakkelijk en met beperkte aanpassingen worden behaald. Uitbreiding van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw bij het pensioenfonds waarbij de zzp’er voorheen was aangesloten lijkt in dat kader de meest passende optie. Pensioenfondsen kunnen daarbij in samenspraak met sociale partners het voortouw nemen. Er zijn wel fiscale aanpassingen nodig om pensioenregelingen in deze richting te kunnen uitbreiden. De Pensioenfederatie is het met de staatssecretaris eens dat voor de langere termijn moet worden gezocht naar structurele verbetering van de pensioensituatie van zzp’ers. Aandacht voor hun positie zou onderdeel moeten zijn van de bredere discussie over de toekomst van het pensioenstelsel. Vragen zoals ‘voor wie is de tweede pijler bedoeld’, en ‘in hoeverre hebben overheid of pensioenfondsen een zorgplicht voor de pensioenopbouw van zzp’ers’ moeten hierbij worden betrokken, evenals individuele wensen van zzp’ers omtrent vrijwilligheid, keuzemogelijkheden en flexibele premie-inleg.

Meer informatie:  Pensioenfederatie – Notitie_Pensioenvoorzieningen_zzpers (pdf-bestand)