Met deze afspraken verwacht Klijnsma ook tegemoet te komen aan de inbreng van verschillende andere fracties tijdens het wetgevingsoverleg van 16 december 2014. Met de voorstellen wordt beoogd de bijstand houdbaar te houden en meer activerend te maken. Daarbij heeft de regering oog voor het vangnetkarakter van de bijstand, waarbij individueel maatwerk het essentiële uitgangspunt is, en voor de maatschappelijke en financiële houdbaarheid van het vangnet. De gemaakte afspraken over het wetsvoorstel WWB-maatregelen betreffen met name een vergroting van de afwegingsruimte voor het college bij de uitvoering van de WWB. Daarom komt de regering op basis van de gemaakte afspraken met aanpassingen. Deze hebben betrekking op:

 

 • Het maatregelenregime bij het niet nakomen van verplichtingen;
 • tegenprestatie;
 • Ingangsdatum WWB maatregelen om de beoogde inwerkingtredingdatum te laten samenvallen met die van het wetsvoorstel Participatiewet;
 • De omkering van de bewijslast;
 • De verhuisplicht. [De voorstellen zijn opgenomen in de bijgevoegde eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel (Kamerstuk 33 801, nr. 24).]

Voorts gaat de staatssecretaris in de bijlage van onderhavige brief (p. 10-15), conform haar toezegging in boevengenoemd wetgevingsoverleg, nader in op enkele andere onderwerpen:

 • Verzoek onderzoek naar maximering kostendelersnorm;
 • Jongeren met een klein baantje en kostendelersnorm alleenstaande ouder;
 • Punitieve sanctie en reparatoire maatregel;
 • Zeer ernstige misdragingen jegens uitvoerende instantie;
 • Intergemeentelijke gegevensuitwisseling maatregel bij zeer ernstige misdragingen;
 • Mantelzorg;
 • Flexwerk.

Tot slot wijst Klijnsma de Kamer, naast de eerste nota van wijziging, op een tweede nota van wijziging, die betrekking heeft op meer technische aanpassingen van het wetsvoorstel.

Meer informatie: