Wat is Ondernemersimpuls?

Ondernemersimpuls is één van de projecten uit het programma Wurkje foar Fryslân. Hiermee doet de provincie Fryslân een ongekende investering van 300 miljoen (de Nuon middelen) in de mienskip. Met het programma Wurkje foar Fryslân wil de provincie op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaat de provincie Fryslân  voor economische structuurversterking door bedrijven te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid in het MKB te bevorderen.

Welke partijen werken samen in Ondernemersimpuls Fryslân?

Provincie Fryslân stelt 5 miljoen euro beschikbaar om Friese ondernemers meer financiële ruimte te bieden. Kredietbank Nederland krijgt dit geldbedrag van de provincie in beheer en verstrekt hiermee kredieten aan bedrijven die daarvoor in aanmerking komen. Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) beoordeelt de kredietaanvragen en beslist over het wel of niet toekennen van een lening.

Voor wie bedoeld?

Heeft u voor uw onderneming een lening nodig en loopt u aan tegen de strenge acceptatiecriteria die de banken hanteren? Dan kunt u een krediet aanvragen bij Ondernemersimpuls Fryslân voor een looptijd van maximaal vijf jaar. Belangrijkste voorwaarden zijn dat u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en dat uw bedrijfsactiviteiten voornamelijk in Friesland plaatsvinden.

Objectieve beoordeling

IMK kijkt met een positief-kritische houding naar uw aanvraag plus toelichting, om een goede inschatting te kunnen maken of het verstrekken van een lening verantwoord is. U heeft dus te maken met een onafhankelijke en objectieve partij waaraan u uw plannen kunt voorleggen en waarmee u kunt sparren. IMK stelt vragen, houdt u een spiegel voor en beslist uiteindelijk of u de gevraagde lening krijgt.

Ondernemers die een aanvraag willen indienen vinden op www.ondernemersimpulsfryslan.nl alle benodigde informatie. Daarnaast heeft Ondernemersimpuls Fryslân een Noodloket in het leven geroepen, dat dringende aanvragen met spoed behandelt.