Ondernemers voorzien vooral groei in 2015

Ondernemers zijn overwegend positief over 2015. Volgens ruim een derde van hen zal er in 2015 meer omzet worden behaald dan in 2014. Daarentegen verwacht slechts één op de tien een lagere omzet, zodat per saldo bijna een kwart van het bedrijfsleven uitgaat van omzetgroei. Daarmee is de verwachting voor 2015 veel positiever dan dat de verwachtingen voor 2014 en 2013 waren.

Ook de omzet uit export zal volgens de ondernemers toenemen in 2015: per saldo denkt 18 procent van het exporterende bedrijfsleven meer buitenlandse omzet binnen te halen.

De investeringsverwachtingen zijn eveneens positiever dan voorgaande jaren. Zo denkt 20 procent  van de ondernemers in 2015 meer te investeren dan in 2014 en verwacht 15 procent minder te investeren. Verreweg de meeste ondernemers (65 procent) denken evenveel te investeren in 2015. De afgelopen jaren was de teneur juist dat er minder geïnvesteerd zou worden.

Over de werkgelegenheid in 2015 zijn de ondernemers voorzichtig. Het aantal ondernemers dat denkt dat de personeelsomvang zal toenemen is een fractie kleiner dan zij die denken dat de personeelssterkte zal afnemen. Per saldo wordt er dus geen verbetering van de werkgelegenheid voorzien. Wel is het aantal bedrijven dat denkt personeel af te gaan stoten beduidend lager dan voorgaande jaren.

Vertrouwen in meeste sectoren verbeterd

In nagenoeg alle sectoren verbeterde het ondernemersvertrouwen. Het vertrouwen in de bouwsector verbeterde sterk, na een terugval in het vorige kwartaal. Hoewel de productie van de bouwsector in het tweede en derde kwartaal kromp, zien de ondernemers ook signalen die op verbetering wijzen. Zo stijgt het aantal bouwvergunningenen is er meer beweging op de woningmarkt. Hoewel nog negatief, is het vertrouwen veel beter dan in de voorgaandejaren.

Ook ondernemers in de transportsector waren beduidend positiever gestemd dan een kwartaal eerder. Ze zagen op het gebied van omzet en economisch klimaat verbeteringen in het derde kwartaal en dit werkt door in het vertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal.

Verder zijn de ondernemers in de industrie positiever gestemd. Eerder meldde het CBS dat het producentenvertrouwen in de industrie in oktober verbeterde tot het hoogste niveau in ruim drie jaar tijd. Ook in de detailhandel en horeca zijn de ondernemers positiever geworden; in de groothandel bleef het vertrouwen onveranderd groot.

Een uitgebreidere rapportage van het Ondernemersvertrouwen Nederland en de Conjunctuurenquête Nederland vierde kwartaal 2014 is beschikbaar op http://www.ondernemersplein.nl/COEN/.