In 2012 zijn door de rechter in totaal 13.755 mensen toegelaten tot de Wsnp; 967 minder dan in 2011. Ook is het afwijzingspercentage van de verzoeken tot toelating van de schuldsanering toegenomen: van 17,1 procent in 2011 naar 19,6 procent in 2012. Staatssecretaris Teeven wijst op de verregaande consequenties voor de schuldeisers en de inbreuk die de Wsnp maakt op het beginsel dat schulden voldaan behoren te worden. Tegen deze achtergrond ligt het volgens de bewindsman voor de hand dat de toelatingstoets niet zomaar een formaliteit is. Net als in voorgaande jaren blijkt dat in 2012 ook weer de hoofddoelstelling van de Wsnp – het bieden van een schone lei aan schuldenaren die te goeder trouw zijn en die een problematische schuldenlast hebben die niet minnelijk kan worden opgelost – in ruim 70 procent van de gevallen is gehaald. Kortom, van de schuldenaren die worden toegelaten tot de schuldsaneringsprocedure krijgen 7 van de 10 na drie jaar inspanning perspectief op een schuldenvrije toekomst. ,,In de huidige economische conjunctuur is dat een belangrijk maatschappelijk gegeven. Juist als er een toegenomen maatschappelijke behoefte bestaat aan een bepaalde wettelijke procedure is het van groot belang dat dat traject bevredigend blijft functioneren”, aldus Teeven.

De doelgroep van problematische schuldenaren die een beroep doet op de Wsnp is ten opzichte van vorige metingen nauwelijks gewijzigd. De verhouding tussen particulieren en (ex-)ondernemers die een beroep doen op de Wsnp, bleef 80 procent tegenover 20 procent. Voor (ex-)ondernemers was een inkomensterugval de voornaamste reden voor het ontstaan van schulden. Dit geldt ook voor particulieren. Andere belangrijke oorzaken van problematische schulden bij particulieren zijn overbesteding, compensatiegedrag en in toenemende mate echtscheiding.

Meer informatie: