De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen, die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. In 45% van die zaken blijkt dat het geval. In de overige gevallen wordt de gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen.

Op 155.nl is een zelftest opgenomen, waarmee ondernemers kunnen vaststellen of zij tot de doelgroep van deze regeling behoren. In het afgelopen kwartaal deden 1.346 ondernemers die test en daarvan bleek 62% te voldoen aan de criteria voor bijstand.

“Naast alle positieve berichten over de economie is dit een signaal, dat we niet mogen negeren”, zegt Han Dieperink, directeur van IMK, “We moeten af van analyses over de gemiddelde ondernemer, want die bestaat niet. Ja, het gaat weer goed met veel zelfstandigen, maar ook met een grote groep helemaal niet. En het loont, ook financieel, voor de samenleving om daar oog voor te hebben”.

\

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van veel in-de-kern-gezonde ondernemingen en daarmee aan de vermindering van maatschappelijke schadelast.