Als oplossingsrichting ziet de SEA ondermeer een groeiagenda voor Nederland, meer verscheidenheid in financiers en financieringsvormen, alsmede oplossingen voor informatieknelpunten en schaalnadelen.

Mkb als motor Nederlandse economie

Het oplossen van financieringsknelpunten is belangrijk omdat het mkb de motor is van de Nederlandse economie. De helft van ons bruto binnenlands product komt van kleine en middelgrote bedrijven en 60 procent van de werkgelegenheid. Als het mkb onvoldoende aan financiering kan komen, remt dat het herstel van economische groei en werkgelegenheid.

Invloed van marktfalen op mkb-kredieten

Vanuit verschillende publicaties was al bekend dat het mkb er conjunctureel en structureel slecht voor staat. Banken willen geen verliezen financieren. Banken zijn ook voorzichtiger met mkb-kredieten omdat ze zelf hun balansen moeten versterken. In de praktijk is dit nadelig voor de kredietverlening aan het mkb. Nieuw in het SEA-rapport is dat de markt voor mkb-financiering ook verschillende structurele knelpunten kent. Verschillende vormen van marktfalen gaan ten koste van de kredietverlening aan het mkb. Dan gaat het vooral om schaalnadelen (een klein krediet is relatief bewerkelijk) en informatieknelpunten (over kleine bedrijven is weinig bekend). Potentiële financiers moeten dus relatief hoge kosten maken en bij kleine kredieten zijn die kosten niet of nauwelijks terug te verdienen uit de rentemarge.

Nieuwe financiers en financieringsvormen nodig

De SER vindt het belangrijk dat de financieringsmarkt voor het mkb meer verscheidenheid krijgt, zowel in de keuze uit banken als uit alternatieve financiers. In Nederland wordt de markt voor mkb-financiering namelijk gedomineerd door vier grote banken. Als een bank de kredietaanvraag van een mkb-ondernemer afwijst, zijn er maar heel weinig alternatieven. Andere banken zullen al gauw dezelfde afweging maken en alternatieve aanbieders hebben nog onvoldoende schaal. Er is vooral behoefte aan financiers die het mkb van risicodragend vermogen kunnen en willen voorzien. Op de korte termijn is er vooral behoefte aan de financiering van werkkapitaal (voor kasgeld, debiteuren en voorraden). Banken zijn voorzichtiger geworden met werkkapitaalfinanciering. Alternatieve aanbieders moeten deze financiering tegen een passende vergoeding gaan overnemen.

Bron: SER