Het onderzoek van de Rabobank bestaat uit twee onderdelen, een algemene analyse van de herkomst van consumenten en een case study voor de Waddeneilanden. Hierin kunnen de uitkomsten met hun mogelijke implicaties concreet worden gemaakt.

Belangrijkste conclusies
Op basis van deze eerste globale verkenning van toeristisch?recreatieve koopstromen worden de volgende conclusies getrokken:

  • De eigen gemeente is een zeer belangrijke ‘leverancier’ van consumenten voor de lokale vrijetijdsindustrie. Gemeten in bestedingen is 56% afkomstig uit de eigen gemeente. De betekenis van de lokale consument neemt toe naarmate de gemeente groter is, hetgeen verklaarbaar is uit een grotere variëteit van het aanbod en ‘zwaartekrachteffecten’  die optreden als sprake is van een (ruimtelijke) aanbodconcentratie.
  • De vrijetijdsconsument heeft voor zijn bestedingen dientengevolge een beperkte actieradius. 80% van de bestedingen voor sportbeoefening vindt plaats binnen een straal van 10 kilometer binnen de eigen woonplaats (inclusief de eigen woonplaats), voor maaltijd? en drankconsumptie ligt deze grens op 15 kilometer, voor cultuur en overige recreatie op 35 kilometer. Voor logiesverstrekking ligt deze grens op 75 kilometer, wat gezien de aard van het product geen verbazing zal wekken.
  • De verdiepende casestudy voor de Waddeneilanden toont aan dat de vrijetijdssector lokaal van grote betekenis is, zowel in termen van werkgelegenheid als – in iets mindere mate – toegevoegde waarde. Groot?Amsterdam en Utrecht zijn de belangrijkste herkomstgebieden van de consumenteneuro voor de eilanden, maar dat beeld wordt in belangrijke mate beïnvloed door het omvangrijke aantal inwoners dat beide regio’s hebben. Als daarvoor wordt gecorrigeerd, komt weer een duidelijk regionaal patroon naar voren, waarbij de bestedingen afnemen naarmate de afstand toeneemt.
  • Deze inzichten zouden sturend kunnen zijn voor marketinginspanningen. Het hoogste effect van de marketingeuro is te behalen door deze in nabijgelegen markten te investeren, en andersom. Ter illustratie: een verdubbeling van de bestedingen van inwoners uit de gehele provincie Noord?Brabant zal slechts leiden tot een groei van de bestedingen op de Waddeneilanden met 2%.

 Meer informatie: Rabobank – Analyse_TR_Koopstromen Vrijetijdsindustrie