Export groeit weer
De export, in waarde gemeten, groeide in 2011 fors. Ook de export van wat meer conjunctuurgevoelige producten als bloemen en zuivelproducten bleef goed op peil. In 2009 nam juist als gevolg van de kredietcrisis de zuivelexport fors af. De EU – en daarbinnen onze zuider- en oosterburen – is nog altijd de belangrijkste exportmarkt voor de Nederlandse agrarische producten. Niet alleen de uitvoer naar de EU, maar ook die naar landen buiten de EU nam toe. De goedkope euro hielp daarbij. Voor de sectoren die veel van buiten de EU invoeren, betekende de goedkope euro juist een stijging van de kosten, zoals voor veevoer.

Inkomens fors gedaald
Het voor 2011 geraamd inkomen is aanmerkelijk lager dan in 2010. Met name de sterk gestegen kosten drukken de inkomens. Naar schatting komt 20% van de bedrijven op een inkomen uit van nul of minder, dit zijn vooral bedrijven in de glastuinbouw en de legpluimveehouderij. Aan de andere kant van het spectrum zijn de bedrijven, ook zo’n 20% van het totaal, die meer dan een ton verdienen. Grofweg zijn het de grotere bedrijven die – over een langere periode bezien – een hoger inkomen weten te realiseren dan kleine bedrijven.

Aantal bedrijven nog net boven de 70.000
Het aantal bedrijven in de primaire land- en tuinbouw daalde met zo’n 2,7%. De daling is in lijn met de langetermijntrend. Er zijn wel grote verschillen tussen sectoren; in de niet-grondgebonden sectoren daalde het aantal bedrijven twee keer zo snel als het gemiddelde, in de grondgebonden sectoren ligt het percentage onder het gemiddelde. In 2011 zijn er 70.392 bedrijven, tegen ruim 97.000 in het jaar 2000. De schaalvergroting en specialisatie zetten nog altijd door binnen de primaire landbouw. In de melkveehouderij heeft ondertussen ruim 20% van de bedrijven meer dan 100 koeien. Ruim de helft van de nationale vleeskuikenstapel werd in 2010 gehouden op bedrijven met meer dan 100.000 vleeskuikens. In de akkerbouw verloopt de schaalvergroting wat langzamer dan in de veehouderijsectoren, minder dan 5% van de bedrijven heeft meer dan 100 ha grond.

Meer informatie: LEI Landbouw-Economisch Bericht 2012 (pdf-bestand)