Kies één van onderstaande thema’s of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen.

Artikel 17 WWB – Inlichtingenplicht
LJN BC2398, Centrale Raad van Beroep 150108 Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering. Zelfstandige? Onvoldoende onderzoek naar urencriterium. Aan de hand van overlegde gegevens wordt niet voldoende inzicht gegeven omtrent de financiele situatie van de aanvrager. Instandlaten van de rechtsgevolgen. LJN AZ6033, Centrale Raad van Beroep 090107 Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering omdat betrokkene onvoldoende en niet verifieerbare financiële gegevens heeft overgelegd.

Artikel 43 WWB – Vaststelling op aanvraag
LJN_BM1431, Centrale Raad van Beroep 160410 Afwijzing aanvraag om algemene bijstand ingevolge het Bbz 2004. Appellanten hebben niet aangetoond dat appellant aan het urencriterium van het Bbz voldeed en dat het bedrijf van appellant levensvatbaar was in de zin van artikel 1, onder c, van het Bbz 2004. Er bestaat ook geen aanleiding om te oordelen dat het College de aanvraag van appellanten ten onrechte niet ook als een aanvraag om bijstand ingevolge de WWB heeft aangemerkt.

Artikel 52 WWB – Voorschot
LJN_BL8957, Centrale Raad van Beroep 290310 Terugvordering voorschot. Appellanten hebben in hun aanvraag (…) om bijstand op grond van het Bbz verzocht een voorschot te verstrekken. Het bedrag van € 1.000,– is hun verstrekt voordat een beslissing op die aanvraag was genomen. Dit rechtvaardigt de vooronderstelling dat dit bedrag als voorschot is betaald hangende die aanvraag. Het betoog van appellant dat dit bedrag in weerwil van deze vooronderstelling is betaald als algemene bijstand op grond van de WWB moet falen, nu appellant gesteld noch aannemelijk heeft gemaakt dat een daarop gerichte aanvraag is gedaan en/of dat die algemene bijstand bij besluit is toegekend.

Artikel 54 WWB – Schending inlichtingenplicht / intrekking bijstand
LJN BA9391, Centrale Raad van Beroep 030707 Schending inlichtingenverplichting. Vaststelling vermogen. Indien het besluit op bezwaar is gebaseerd op de grond dat als gevolg van de schending van de inlichtingenverplichting het recht op bijstand niet (langer) kan worden vastgesteld, kunnen tot in hoger beroep en met inachtneming van de goede procesorde nadere stukken worden ingediend.