Kies één van onderstaande thema’s of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen.

Artikel 4
LJN BA8517 Rechtbank Zwolle 020707 Awb De rechtbank ziet zich geplaatst voor de vraag of verweerder terecht heeft geconstateerd dat eiseres haar inlichtingenverplichting heeft geschonden waardoor haar recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

Artikel 7:12
LJN AX9587, Rechtbank s-Hertogenbosch 260606 De vraag of de Anw een voorliggende voorziening is ten opzichte van de Ioaz, wordt door de rechtbank ontkennend beantwoord. De Ioaz behoort tot de sociale voorzieningen en heeft tot doel het aanvullen van inkomen tot het niveau van het sociale minimum. In veel opzichten lijkt de Ioaz op de Wwb en diens voorganger de Abw. De Ioaz kent echter, in tegenstelling tot de Wwb, waarin dit is bepaald in artikel 15, niet de weigeringsgrond- of beeindigingsgrond van een beroep op een passende en toereikende voorliggende voorziening, noch wordt in de Ioaz het desbetreffende artikel van de Wwb van overeenkomstige toepassing verklaard. Hetzelfde geldt voor de door verweerder ter zitting aangevoerde grond over de hoogte van het inkomen. Ook hieromtrent is in de Ioaz niets bepaald dan wel volgt dit niet uit het systeem van de wet. Tevens worden de desbetreffende artikelen uit de Wwb in de Ioaz niet van overeenkomstige toepassing verklaard. Ook overigens ziet de rechtbank niet in waarom eiser verplicht was om een Anw -uitkering aan te vragen.

Artikel 8:72
LJN BA8516 Rechtbank Zwolle 130607 Partijen zijn verdeeld over de vraag of verweerder eiser op goede gronden hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de terugbetaling van de kosten van bijstand van mevrouw [derde].

Artikel 8:81
LJN AX1591, Centrale Raad van Beroep NIOAZ-VV 120506 Geen belang bij voorlopige voorziening. Niet-ontvankelijk.

Artikel 8.84 tweede lid – Afwijzing voorlopige voorziening
LJN BC6693, Centrale Raad van Beroep 110308 Afwijzing verzoek om een voorlopige voorziening. Geen sprake van een voor verzoeker zo zwaarwegend belang dat behandeling van de bodemprocedure niet zou kunnen worden afgewacht.

Artikel 44
LJN AZ2462 Rechtbank Zwolle 161106 AWB Tekst van artikel 44 van het Bbz 2004 biedt geen wettelijke grondslag voor bewuste terugvordering.