Grote veranderingen op komst

Nederland heeft wereldwijd de op één na hoogste zorguitgaven. Om de zorg betaalbaar te houden en de solidariteit te handhaven zijn politiek en samenleving volop bezig met stelselherzieningen. Grote veranderingen staan op stapel: opsplitsing van de AWBZ, een grotere rol voor gemeenten en zorgverzekeraars, spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties en verlegging van activiteiten door ziekenhuizen en GGZ naar de eerstelijns zorg onder regie van de huisarts. Volumekrimp is inmiddels een alledaags fenomeen in de zorg.

Van patiënt naar bewuste zorgconsument

De zorggebruiker krijgt meer en meer invloed. Door een kleiner verzekerd pakket en hogere eigen bijdragen komen de ontwikkeling naar klantoriëntatie en de daarbij behorende netwerken sneller van de grond. Patiënten gaan namelijk koopgedrag vertonen. Zij gaan bewustere keuzes maken. De keuze van de zorgconsument voor betaalbaarheid, service en kwaliteit zorgt er mede voor dat de zorg in 2014 van groei naar krimp gaat.

Groei van “zorg dichtbij”

Tegelijkertijd is een belangrijke beweging naar zorgverlening dichter bij de zorggebruiker zichtbaar. Om de zorg betaalbaar te houden en kwalitatief te verbeteren, sturen overheid, verzekeraars en aanbieders aan op substitutie van tweedelijns en intramurale zorg door eerstelijns-, extramurale- en zelfzorg. Ook de sociale omgeving van patiënten zal meer bij zorgverlening betrokken gaan worden.

Ruimte voor nieuwe businessmodellen

De zorgmarkt is in beweging. Als gevolg van de transitie naar meer marktwerking nemen de financiële risico’s toe. Zorgorganisaties moeten zich duidelijk positioneren en zich continu aanpassen aan de ontwikkelingen. “Het managen van krimp stelt andere eisen aan zorgorganisaties: focus, terug naar de kern, voldoende flexibiliteit creëren in je organisatie. Ondanks de lastige marktomstandigheden zijn er ook kansen. Traditionele verdienmodellen staan onder druk, wat ruimte geeft aan nieuwe, innovatieve businessmodellen, zoals bijvoorbeeld franchise.” Aldus Erwin Winkel, ING sectormanager Gezondheidszorg.

Bron: ING Jaarbericht Zorg 2013 – Van groei- naar krimpstrategie