Onderstaand vindt u een overzicht van berichten uit het Gemeentenieuws van SZW (voorheen Verzamelbrief) relevant voor de uitvoering van sociale ondernemingsregelingen. Dit zijn berichten uit het Gemeentenieuws Nummer 2018-5 van 10 december 2018.
2. Lancering SchuldenlabNL
Op 14 november is in aanwezigheid van Koningin Máxima en de staatssecretaris van het ministerie van SZW het startsein gegeven voor SchuldenlabNL. SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en heeft als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. Zij doen dit door succesvolle lokale initiatieven voor schuldhulpverlening op te schalen en ervoor te zorgen dat partijen niet steeds opnieuw hetzelfde wiel hoeven uitvinden. Lees meer
4. Indiening Beeld van de Uitvoering 2018
Voor 1 maart 2019 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2018 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en de WWIK (alleen baten) bij de minister van SZW in te dienen. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2018 en vergt geen controleverklaring van uw accountant. Het vastgestelde model van het Beeld van de Uitvoering 2018 en een toelichting op de te verstrekken gegevens treft u hieronder aan. Lees meer
5. Vrijlating tegemoetkoming Q-koorts
Op 24 september 2018 is de “beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts” in de Staatscourant gepubliceerd. Deze beleidsregel kunt u hier vinden. Op grond van deze beleidsregel kunnen patiënten die als gevolg van een besmetting met Q-koorts tijdens de uitbraak chronische Q-koorts of QVS hebben opgelopen, of een op QVS gelijkend ziektebeeld hebben en de nabestaanden van overleden patiënten met chronische Q-koorts in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Lees meer
7. Geen normbatenregeling Bbz-kapitaalverstrekking voor het jaar 2019
Met ingang van het jaar 2013 zijn voor de financiële afrekening van gemeenten de baten Bbz-bedrijfskapitaal genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Door toepassing van de in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 opgenomen systematiek zou de macronorm voor het jaar 2019 moeten worden vastgesteld op 117,5%. Lees meer
8. Verrekenbaar verlies uit het verleden
Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter over verrekenbaar verlies uit (of in verband met) onderneming, in gevallen waarbij een persoon uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet wil ik gemeenten attenderen hoe in dergelijke gevallen te handelen. De vraag daarbij is of een belastingaanslag met een teruggave moet worden aangemerkt als inkomens- of vermogenscomponent. Lees meer
9. Tekstcorrectie beschikking Bbz 2004 voorlopig budget 2019 m.b.t. betalingswijze
In oktober 2018 heeft het Rijk de gemeenten per beschikking voorlopige budgetten toegekend voor het verstrekken van uitkeringen en bedrijfskapitaal op grond van het Bbz 2004. Dit, voor zover niet onderdeel van de Gebundelde Uitkering Participatiewet. In de verstuurde beschikking staat de betaalwijze als volgt omschreven:
“U ontvangt iedere maand, op of omstreeks de vijftiende dag, 8% van de voor het betreffende jaar vastgestelde budget. Alleen in mei ontvangt u, vanwege de uit te keren vakantietoelagen, 12% van het (voorlopig) toegekende budget.” Deze omschrijving is onjuist. Lees meer