Dit is netto verantwoorden aan het Rijk (excl. btw) en de btw verhalen op het btw-compensatiefonds. Gemeenten kunnen op grond van artikel 56 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensvatbaarheidonderzoeken van de ondernemingen van startende of gevestigde zelfstandigen vergoed krijgen door het Rijk. De maximale bedragen voor deze onderzoekskosten zijn vastgelegd in de Regeling financiering en verantwoording Ioaw, Ioaz en Bbz 2004. De bedragen in deze regeling zijn ooit inclusief btw vastgesteld. Echter, in 2003 is het btw-compensatiefonds (BCF) ingesteld, waar gemeenten btw dienen te declareren voor uitbesteed werk van nieuwe specifieke uitkeringen. Vanaf 2007 zijn alle bestaande specifieke uitkeringen genetteerd, ook de btw van de onderzoekskosten voor het Bbz moeten bij het BCF worden gedeclareerd. Daarom dienen gemeenten conform Sisa voorschriften netto (dus excl. btw) aan het Rijk te declareren. Het feit dat de bedragen inclusief btw zijn vastgesteld en gemeenten exclusief btw moeten verantwoorden, kan leiden tot enige verwarring. SZW heeft hierover het afgelopen jaar signalen ontvangen. SZW wil gemeenten hierbij graag wijzen op de correcte verantwoordingswijze van de onderzoekskosten in het kader van het Bbz. Gemeenten dienen de kosten exclusief btw aan het Rijk te verantwoorden en de betaalde btw op het BCF te verhalen. SZW verzoekt gemeenten hier rekening mee te houden met de uitvoering in 2013 en de verantwoording over 2013. Deze boodschap zal tevens worden opgenomen in de toelichting op Sisa, de FAQ bij Sisa en de verzamelbrief. Onderstaande tabel toont de maximale bedragen voor onderzoekskosten inclusief en exclusief btw vanaf 1 januari. Het oude btw-tarief van 19% is toegepast bij de omzetting. Met ingang van 1 juli 2013 zullen de bedragen exclusief btw worden gepubliceerd in de Regeling.

Vergoedingen op grond van artikel 56 van het Bbz, per 01-01-2013 (bedragen in euro’s):

Incl. btw

Excl. btw

2a. Uitgebreid rapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een gevestigde of een startende zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, van het Bbz 2004. 2.988 2.511
2a. Verkort onderzoek betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een gevestigde of een startende zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, van het Bbz 2004. 1.766 1.484
2b. Rapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een oudere of een beëindigende zelfstandige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen c en d, van het Bbz 2004 of een nader of vervolgrapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een zelfstandige. 1.086    913