Kennis en ervaring experimenten breed toepasbaar
In de 14 experimenten die over diverse krimpgebieden van Nederland zijn verspreid, is een grote hoeveelheid kennis en praktijkervaring opgedaan. Deze zijn vertaald naar breder toepasbare instrumenten en methodieken en adviezen om de toenemende krimpproblematiek voor te zijn of op te lossen. Websites, handleidingen, planningsmethodieken, handhavingsaanpakken, dorpsontwikkelingsmaatschappijen, nieuwe financieringsmodellen voor gemeenten. Bij de meeste experimenten is ook op straat de eerste verandering zichtbaar. Opgeknapte woningen, gesloopte woningen waar een nieuwe bestemming is gekomen, meer Vlamingen in de Zeeuwse grensstreek, een nieuw fysiek en digitaal dorpshuis zijn enkele voorbeelden.

Basisvoorwaarden effectieve krimpaanpak
Aan een effectieve krimpaanpak liggen drie basisvoorwaarden ten grondslag: 1.Tijdelijke lokale bewustwording. 2.Voldoende regionaal georganiseerde bestuurskracht. 3.Een effectieve bekostigingssystematiek die recht doet aan de krimpproblematiek.

Vervolgexperimenten
Uit de evaluatie komt ook naar voren dat de tijdsinvestering om krimp binnen de experimenten effectief aan te pakken vooraf was onderschat. Experimenteren met krimp blijkt een proces van lange adem. Bij veel experimenten is ook een verschil te zien in de verwachtingen van het Rijk en de lokale/regionale uitvoerders. Het Rijk legt de nadruk op leren van de experimenten; lokaal en regionaal wil men vooral oplossingen vinden voor actuele vraagstukken. Dit kan leiden tot andere keuzes in het uitvoeringsproces. Het ministerie van BZK heeft Platform31 een aanvullende opdracht gegeven om een vervolgexperiment op te zetten, met een benadering vanuit nieuwe invalshoeken waarbij de opgedane lessen worden geïmplementeerd. Een oproep voor experimentpartners leverde ruim 40 aanmeldingen op. Hieruit zijn 11 nieuwe experimenten geselecteerd.

Meer informatie: P31_Evaluaties_Krimp (pdf-bestand)