De ondernemers vinden dat de gemeenten zich – met als doel behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid – meer moeten richten op het behouden van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het zorgen voor een diversiteit aan bedrijfstakken binnen de gemeentegrenzen. Hierbij past ook het stimuleren van ondernemerschap. Daarbij vinden ondernemers dat gemeenten een rol hebben in het bij elkaar brengen van werkgevers en werknemers, onder andere door informatie over de lokale vraag en aanbod uit te wisselen. Ondernemers vragen gemeenten meer betrokken te zijn en mee te denken met ondernemers. Illustrerende antwoorden van ondernemers zijn: ‘graag meer interesse in wat ondernemerschap is’, ‘meer met ondernemers praten’, ‘de dialoog aangaan’, ‘actievere houding naar ondernemers’ en ‘proactiever opstellen’.

Betere voorlichting

Ondernemers vinden dat zij beter en eerder geïnformeerd moeten worden over zaken die relevant zijn voor hun onderneming. In het onderzoek noemen ondernemers zeer regelmatig (op handen zijnde) veranderingen, zoals over infrastructuur, regels en wetten, subsidies en regelingen, voorzieningen, maar ook plannen waar de gemeente mee bezig is. Ze noemen zelf diverse middelen van informatieoverdracht onder meer: het houden van bijeenkomsten, informeren via internet, het maken van nieuwsbrieven, het inzetten sociale media, maar ook gemeentelijke berichten over de post zijn gewenst. Ook wordt regelmatig de wens genoemd voor duidelijkere aanspreekpunten bij de gemeenten, liefst zien ze één aanspreekpunt of één gemeentelijk loket voor ondernemers. De kwaliteit van de gemeentelijke voorlichting krijgt van de ondernemers de laagste beoordeling, namelijk een 6,1.

Vereenvoudiging en versoepeling van regelgeving

Rondom regelgeving komt een grote diversiteit aan gewenste verbeteringen in het onderzoek naar voren: eenvoudigere en minder gedetailleerde regels, geen tegenstrijdige regels, minder strakke regels. Dat wil zeggen: in regelgeving en bestemmingsplannen vinden ondernemers dat gemeenten meer tegemoet moet komen aan de wensen van ondernemers. Ook correcte en consistente toepassing van regels is een belangrijk verbeterpunt. De voortdurende veranderingen in regelgeving en de onduidelijkheid over de functionaliteit van die veranderingen kosten ondernemers veel tijd. Ten slotte – maar niet minder belangrijk – kan het tempo van afhandeling van vergunningsaanvragen door ondernemers worden verbeterd.

Bron: MKB en Ondernemerschap