De werkgelegenheid in het bedrijfsleven nam in het 4e kwartaal af, conform de verwachtingen die ondernemers een kwartaal eerder uitspraken. De ondernemer verwacht dat deze daling zich in het 1e kwartaal enigszins versterkt doorzet. De delfstoffenwinning en ICT & communicatie zijn ook hierbij positieve uitzonderingen en verwachten een lichte toename van de werkgelegenheid.

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)
De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.

COEN op provinciaal niveau
Vanaf 2012 is de verschijningvorm van de COEN gewijzigd. De COEN wordt nu ook op provinciaal niveau gepubliceerd.

Meer informatie: http://www.kvk.nl/coen