Wat betreft het economische klimaat zag per saldo1 -33% van de Gelderse ondernemers in het tweede kwartaal van dit jaar een verslechtering. Hiermee scoren zij lager dan het landelijke gemiddelde (-29%). Het bedrijfsleven verwacht in het derde kwartaal een lichte verbetering van het economisch klimaat. Van een structureel herstel is echter nog geen sprake.

Omzetverloop is grillig
In het tweede kwartaal was de omzet per saldo licht negatief. 23% van de Gelderse bedrijven heeft de omzet zien toenemen, 24% meldt een omzetdaling (saldo -1%). Dit is een lichte verbetering in vergelijking met het omzetresultaat in het eerste kwartaal.

Meer informatie: http://www.kvk.nl/kvk-activiteiten/activiteiten-kvk-nederland/onderzoek/conjunctuurenquete-nederland-coen/regionale-uitkomsten-coen/