Het betreft hierbij het samenvoegen van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen, Inkomensbesluit Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, Inkomensbesluit Toeslagenwet, Inkomstenbesluit Werkloosheidswet, Inkomensbesluit Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en Inkomensbesluit Wet WIA.

In deze regeling worden de verwijzingen naar het inkomensbesluit Wet WIA, dat met het tot stand komen van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten wordt ingetrokken, gewijzigd. Daarnaast is er ook een inhoudelijke wijziging. Met de artikelen I en II wordt geregeld dat een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg aan de zelfstandige of beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst ook als inkomen wordt aangemerkt. Dit inkomensbestanddeel was onbedoeld niet meegenomen inartikel 2 van het Inkomensbesluit Wet WIA.

Met deze wijziging wordt geregeld dat voor de vaststelling van het inkomen in het kader van de Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap en de Reïntegratieregeling moet worden uitgegaan van het inkomen zoals bedoeld in artikel 3:2, eerste en tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.

In dat artikel wordt een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg wel als inkomen aangemerkt. Voor deze wijziging geldt overgangsrecht. Tot en met 31 december 2012 is deze wijziging niet van toepassing op de zelfstandige of de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst die op 1 maart 2012 een uitkering ontvangt op grond van de Wet arbeid en zorg, of deze uitkering op of vóór 1 maart heeft aangevraagd. Dit betekent dat die uitkering tot en met 31 december niet als inkomen wordt aangemerkt.

Download: Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten – stcrt-2012-3682