Rekentool

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) vernieuwd. Onderdeel van deze vernieuwing is dat de levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het Bbz 2004 niet meer declarabel zijn bij het Rijk (uitgezonderd voor aanvragen die vallen in het overgangsrecht).

Gemeente worden (deels) gecompenseerd via een specifieke uitkering vanuit het gemeentefonds.

De hoogte van deze uitkering is onder meer afhankelijk van:
– Het gemiddelde aantal aanvragen over de afgelopen jaren
– De mate waarin u onderzoeken aan externen wenst uit te besteden
– Uw gemeentelijk ondernemers- en Bbz-beleid

Door gebruik van deze tool kunt u een inschatting maken of dit budget toereikend is dan wel dat het nodig is om binnen uw gemeente meer budget te claimen voor kosten van advies en/of begeleiding. In onderstaande rekentool ziet u direct voor welk bedrag uw gemeente zal worden gecompenseerd.

Hoe zijn deze bedragen tot stand gekomen?

De middelen voor de levensvatbaarheidsonderzoeken worden op basis van de door het Rijk te vergoeden uitgaven over het jaar 2018 toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit model is gebaseerd op het rekenblad “Taakmutatie 2020” zoals onlangs beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid.

In bovenstaande rekentool ziet u direct voor welk bedrag uw gemeente zal worden gecompenseerd. Het gaat om een berekening op basis van voorlopige cijfers; indien nodig kan achteraf nog een (kleine) bijstelling plaatsvinden bij de meicirculaire 2020. De uitkomst van bovenstaande rekentool is indicatief. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde berekening.

Heb je behoefte aan contact met ons om meer te weten te komen over dit onderwerp?

Bel ons op telefoonnummer 088 999 00 00 of gebruik onderstaand contactformulier:

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: